Νόμος 4472/17 - Άρθρο 100

Άρθρο 100


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για το έτος 2017, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4456/2017 (Α'24), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Μετατάξεις για τις οποίες εκδίδεται ανακοίνωση - πρόσκληση ή υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου μέχρι και 31-07-2017, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 02-12-2016.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του νόμου 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4456/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μετά από ανακοίνωση-πρόσκληση που εκδόθηκε πριν από τις 02-12-2016, δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που υποβάλλουν μέχρι και 31-07-2017, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του νόμου 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4456/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Αποσπάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου ή εκδίδεται ανακοίνωση-πρόσκληση μέχρι και 31-07-2017 διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 02-12-2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις, λήγουν αυτοδικαίως στις 15-04-2018.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κ)α' ως εξής:

 

{κ)α) σε Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/2001), όπως ισχύει, για υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 38 του νόμου 4456/2017, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15-09-2017, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), με εξαίρεση τις περιπτώσεις μετάθεσης και μετάταξης σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα, της παραγράφου 16 του άρθρου ενάτου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), του άρθρου 6 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 284 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), τα άρθρα 73, 74, 78, 79, 181, 182, 184 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)), τα άρθρα 246 και 247 του νόμου 3852/2010 και το άρθρο 58 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).}

 

7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 του νόμου 4440/2016, μετά τη φράση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, προστίθεται η φράση:

 

{, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.