Νόμος 4472/17 - Άρθρο 134

Άρθρο 134: Βασικός μισθός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου 1 της βαθμίδας του Ερευνητή Α' ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1.670) ευρώ. Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο του ποσού των πενήντα έξι (56) ευρώ.

 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Ερευνητή Α', ως εξής:

 

α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 120%

β. Ερευνητής Β' 85%

γ. Ερευνητής Γ' 75%

δ. Ερευνητής Δ' 70%

ε. Ε.Λ.Ε. Α' 85%

στ. Ε.Λ.Ε. Β' 73%

ζ. Ε.Λ.Ε. Γ' 63%

η. Ε.Λ.Ε. Δ' 60%.

 

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.