Νόμος 4472/17 - Άρθρο 135

Άρθρο 135: Επιδόματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

 

Α. Ειδικό επίδομα έρευνας, ως εξής:

 

α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας πεντακόσια (500) ευρώ.

 

β. Ερευνητής Α' πεντακόσια (500) ευρώ.

 

γ. Ερευνητής Β' τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

 

δ. Ερευνητής Γ' 400 ευρώ.

 

ε. Ερευνητής Δ' διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

 

στ. Ε.Λ.Ε. Α' τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

 

ζ. Ε.Λ.Ε. Β' τριακόσια είκοσι (320) ευρώ.

 

η. Ε.Λ.Ε. Γ' διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.

 

θ. Ε.Λ.Ε. Δ1 διακόσια εβδομήντα (270) ευρώ..

 

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Γ. Επίδομα Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής:

 

Ζώνη Α' διακόσια τριάντα οχτώ (238) ευρώ

Ζώνη Β' εκατόν τριάντα δύο (132) ευρώ

Ζώνη Γ' εβδομήντα εννέα (79) ευρώ.

 

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογείται η καταβολή του.

 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλλήλων με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια άνω των 2 μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

 

Η κατανομή του προσωπικού σε ζώνες (Α', Β', Γ') θα γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.

 

Δ. Επίδομα θέσης ευθύνης στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) μηνιαίως. Στους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων το εν λόγω επίδομα καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €).

 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του νόμου 4354/2015.

 

2. Αμοιβή αποδοτικότητας για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, με βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή από πλεονάσματα που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ σε ετήσια βάση. Το ύψος της εν λόγω αμοιβής δεν μπορεί να ξεπερνά το σύνολο των τακτικών αποδοχών ενός μηνός και υπολογίζεται με κυμαινόμενο συντελεστή έως εκατό τοις εκατό (100%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών του ίδιου μήνα. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε Διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη Διοίκηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία, πλην της αμοιβής από συγγραφικά δικαιώματα, από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού έργου, από συμμετοχή σε επιτροπές ή επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή σε Διοικούσες Επιτροπές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και από τη συμμετοχή με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης έντασης γνώσης και πλην της πρόσθετης αμοιβής για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.