Νόμος 4472/17 - Άρθρο 144

Άρθρο 144: Επιδόματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται στους ανωτέρω και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

 

Α. Επίδομα ειδικών καθηκόντων.

 

α. Πρέσβης: τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.

 

β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α', Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α' και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α': τετρακόσια τριάντα (430) ευρώ.

 

γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β', Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β' Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β': τετρακόσια είκοσι (420) ευρώ.

 

δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α' Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α':

 

τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ.

 

ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β' Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β': τριακόσια εξήντα (360) ευρώ.

 

στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α' τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α': τριακόσια τριάντα (330) ευρώ.

 

ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β' Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β': τριακόσια είκοσι (320) ευρώ.

 

η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ' Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ', Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων: τριακόσια (300) ευρώ.

 

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Γ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

 

α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

 

β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε 45 ευρώ.

 

Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.

 

Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.

 

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

 

Δ. Αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής Το ύψος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους.

 

Η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής καταβάλλεται προς κάλυψη δαπανών των υπαλλήλων στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί στο εξωτερικό και αυτή ορίζεται βάσει κριτηρίων που αφορούν στην ανάγκη αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους ζωής στο εξωτερικό, στη συναλλαγματική ισοτιμία, στις ειδικές συνθήκες διαβίωσης και ασφάλειας σε κάθε χώρα, καθώς και στην απόσταση αυτής από την ημεδαπή.

 

Η εν λόγω αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο και κράτηση υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ή τρίτων ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών συνιστάται Επιτροπή αποτελούμενη από τον ΣΤ' Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, 2 διπλωματικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και 2 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον κάθε 2 έτη για την επανεξέταση της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποβαλλόμενες από τις πρεσβείες αιτήσεις αναπροσαρμογής της εν λόγω αποζημίωσης για τη χώρα αρμοδιότητάς τους και υποβάλει σχετική αναφορά στους οικείους Υπουργούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

2. Ο καθορισμός της μηνιαίας αντιμισθίας του επιτόπιου προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών.

 

3. Το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, του προσωπικού που υπηρετεί σε χώρες της ευρωζώνης καταβάλλεται σε νόμισμα της ημεδαπής. Στην περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί σε χώρες εκτός ευρωζώνης το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, καταβάλλεται κατ' επιλογήν σε ευρώ ή στο καθορισθέν νόμισμα της αλλοδαπής.

 

4. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις, με οποιαδήποτε ονομασία, που χορηγούνται στους υπαγόμενους στο παρόν Κεφάλαιο καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.