Νόμος 4472/17 - Άρθρο 160

Άρθρο 160


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 15, 34 έως 44 και 46 έως 54 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

β) Του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/1998).

 

γ) Της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).

 

δ) Των άρθρων 5 και 6 του νόμου [Ν] 2838/2000 (ΦΕΚ 179/Α/2000), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002).

 

ε) Του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2936/2001 (ΦΕΚ 166/Α/2001).

 

στ) Της περίπτωσης θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 200/1993 (ΦΕΚ 75/Α/1993).

 

ζ) Του άρθρου 72 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009).

 

η) Της με αριθμό 2/19941/0022/2004 (ΦΕΚ 947/Β/2004) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

θ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.