Νόμος 4472/17 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4270/2014 προστίθεται υποπερίπτωση γ)γ' ως εξής:

 

{γ)γ) Τα όρια που περιλαμβάνονται στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο τρίτο του νόμου [Ν] 4063/2012 (ΦΕΚ 71/Α/2012) και συγκεκριμένα στον τίτλο ΙΙΙ - άρθρο 3 της Κύρωσης της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την οποία επισημαίνει κατά την αξιολόγηση των άρθρων 42 και 58.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4270/2014 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Η διαπίστωση από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι η περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού συμμορφώνεται με τα όρια που προβλέπονται στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 4063/2012 αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση του προσχεδίου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.