Νόμος 4472/17 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) για το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Στελέχωση των υπηρεσιών

 

1. Για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου συνιστώνται 20 θέσεις προσωπικού. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού γίνεται με: α) διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), β) με μετάταξη ή απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, με την εξαίρεση των φορέων του Β' Κεφαλαίου του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005). Για τους υπαλλήλους αυτούς εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), όπως ισχύει. Το προσωπικό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) και του Μέρους Γ' του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι αποδοχές των μελών του προσωπικού που προέρχονται από απόσπαση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από εκείνες που θα λάμβαναν στην οργανική τους θέση.

 

2. Από τις 20 συνιστώμενες θέσεις:

 

α) οι εννέα (9) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Για τις θέσεις αυτές απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε κάποιον ή κάποιους εκ των τομέων της οικονομετρίας, των μακροοικονομικών, της δημοσιονομικής πολιτικής, των χρηματαγορών, των θεσμών ή της πολιτικής οικονομίας,

 

β) οι 5 Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους προαναφερόμενους γνωστικούς τομείς και

 

γ) οι 6 είναι θέσεις διοικητικού προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ήτοι μέχρι 5 των κλάδων Διοικητικού ή Διοικητικού-Οικονομικού και τουλάχιστον 1 του κλάδου Πληροφορικής.

 

Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994. Τα επιμέρους λειτουργικά, διοικητικά και ερευνητικά καθήκοντα του προσωπικού ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

 

3. Οι υπηρεσίες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου οργανώνονται σε δύο τμήματα ως ακολούθως: α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και β) Τμήμα Μελετών. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προΐσταται των υπηρεσιών και δύναται να μεταβιβάζει μέρος των συναφών αρμοδιοτήτων του κατά τα προβλεπόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

 

Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων και οι υπεύθυνοι αυτοτελούς γραφείου ή γραφείου επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών επιλέγεται μεταξύ των υπηρετούντων σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης επιλέγεται μεταξύ όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων ανεξαρτήτως κλάδου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να συνιστώνται εντός των επιμέρους τμημάτων και άλλα γραφεία ή αυτοτελή γραφεία.

 

Μέχρι την κατά τα ανωτέρω επιλογή εκ μέρους του υπηρεσιακού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει καθήκοντα προϊσταμένου ή υπευθύνου αυτοτελούς γραφείου ή γραφείου με βάση το συνολικό χρόνο αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου. Τέτοιες προσωρινές αναθέσεις δεν μπορεί να διαρκέσουν πέραν της 31-12-2017. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένου ή υπεύθυνου αυτοτελούς γραφείου σε υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση, σύμφωνα με τις άνω διαδικασίες. Οι αρμοδιότητες και τα λεπτομερή καθήκοντα των προϊσταμένων των Τμημάτων εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΔΣ. Στον ίδιο Κανονισμό ορίζεται και η θητεία αυτών.

 

Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων δικαιούνται το από το νόμο προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.

 

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού έχει διετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου από 2 μέλη του διοικητικού συμβουλίου και από 1 αιρετό εκπρόσωπο των υπαλλήλων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκ των οποίων ένας ορίζεται Πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου, αναδεικνύονται μετά από κλήρωση. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του πρώτου υπηρεσιακού συμβουλίου λήγει αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριμήνου από την πλήρωση του 80% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων προσωπικού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

5. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο που επιλαμβάνεται των υποθέσεων των υπαλλήλων συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και αποτελείται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τα δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία δεν μετέχουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καθώς και από 2 αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα Υπηρεσιακά και τα Πειθαρχικά Συμβούλια, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

6. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΔΣ μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του, να απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Επιστημονικού Συμβούλου σε διακεκριμένους επιστήμονες με αναγνωρισμένο έργο σε πεδία συναφή προς τις αρμοδιότητές του. Έργο των Επίτιμων Συμβούλων είναι η παροχή συμβουλευτικών ή γνωμοδοτικών υπηρεσιών επί τη βάσει των ερωτημάτων που τους απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχεται σε άμισθη βάση και διενεργείται υπό την άμεση εποπτεία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για κάθε σχετική διοικητική και λειτουργική μέριμνα και οφείλει να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αποφυγή της διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10. Η ιδιότητα του Επίτιμου Επιστημονικού Συμβούλου μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, αν κριθεί ότι στοιχειοθετούνται πράξεις που αντίκεινται στην αποστολή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ή δεν συνάδουν με το κύρος του θεσμού.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4270/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Η οικονομική διαχείριση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου καθορίζεται από εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΕΔΣ, μπορεί να ανατίθεται, μετά από εκτίμηση των πραγματικών υπηρεσιακών δυνατοτήτων και αναγκών, η άσκηση των αρμοδιοτήτων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των άρθρων 24, 26 και 69Γ του νόμου [Ν] 4270/2014 επί των οικονομικών θεμάτων του ΕΔΣ, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατ' αναλογία των προβλεπομένων στην παράγραφο 3)β του άρθρου 24, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Μέχρι να καταστεί δυνατή η σύσταση και λειτουργία τμήματος με αμιγώς οικονομικές αρμοδιότητες κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 69Γ, οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 69Γ μπορούν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να ανατίθενται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης που συνιστάται με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και στα συνιστώμενα σε αυτό αυτοτελή ή μη αυτοτελή γραφεία. Ο προϊστάμενος του τμήματος διοικητικής υποστήριξης μπορεί στην περίπτωση αυτή να ασκεί τις αρμοδιότητες του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.