Νόμος 4599/19 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών και ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών των εταιρειών του ΟΑΣΘ της ΑΣΥΘ, καθώς και των σιδηροδρομικών μέσων μεταφοράς του ΟΣΕ, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.

 

2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα, ύστερα από έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, η οποία χορηγείται εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση. Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά:

 

α) ο συνολικός αριθμός των οδηγών που θα προσληφθούν στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανά τύπο οχημάτων λεωφορείων και κατά φορέα υποδοχής,

 

β) τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012), καθώς και τα προσόντα του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001),

 

γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), και

 

δ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του οικείου φορέα και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Περίληψή της, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε 2 τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ' ένσταση έλεγχο μέσα σε 1 μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού κοινοποιείται στο φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

 

4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τον οικείο φορέα, ειδική δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας 2 ετών, για την οποία συνάπτεται σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές. Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας, οι προσληπτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στην οδική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια.

 

5. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και στην οποία μετέχουν:

 

α) 2 μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του,

 

β) ένας (1) Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,

 

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου φορέα υποδοχής, που υποδεικνύεται από το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο του φορέα αυτού, και

 

δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Της Οικείας Επιτροπής προεδρεύει το ανώτερο κατά διαβάθμιση μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και μεταξύ περισσότερων μελών της ίδιας βαθμίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας, ιδίως οι πειθαρχικές ποινές και λοιπές παραβάσεις, στις οποίες αν έχει υποπέσει ο προσληπτέος οδηγός κατά το διάστημα της δοκιμαστικής υπηρεσίας του, κρίνεται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιμαστική του υπηρεσία κατά τον έλεγχο καταλληλότητας και επάρκειας.

 

6. Οι οδηγοί που κρίνονται επιτυχόντες της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας από την επιτροπή της παραγράφου 5 προσλαμβάνονται από τους οικείους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οδηγοί που δεν κρίνονται επιτυχόντες δεν καταρτίζουν με τον οικείο φορέα σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η απασχόλησή τους στον φορέα λήγει, κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.