Νόμος 4602/19 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος ερευνά μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή εκτέλεσης δοκιμών άντλησης, ή εκμεταλλεύεται γεωθερμικό δυναμικό σε γεωθερμικά πεδία χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και με διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

 

2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 170 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973.

 

3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού ασκείται, βάσει του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα, από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρχές μπορεί να ζητούν τη συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 

4. Κάθε παράβαση από τον μισθωτή των διατάξεων του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και των εντολών του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από 300 έως 2.000 € στην περίπτωση χώρων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, και έως 10.000 € στην περίπτωση χώρων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο δημόσιο ταμείο τριπλότυπη βεβαιωτική κατάσταση και περιληπτική κατάσταση για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Το ύψος του προστίμου, ανά παράβαση, εξαρτάται από δύο συντελεστές:

 

α) τη σοβαρότητα της παράβασης (σ),

 

β) την υποτροπή (ε).

 

Η επιλογή του συντελεστή (σ) γίνεται με αξιολόγηση της παράβασης από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων και, σύμφωνα με το Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών και τον Πίνακα 1:

 

Σοβαρότητα

Συντελεστής σ

Χαμηλή

1

Υψηλή

3

 

Η επιλογή του συντελεστή ε γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα 2:

 

Επαναληπτικότητα

Συντελεστής ε

Η παράβαση δεν έχει επαναληφθεί

1

Η παράβαση έχει επαναληφθεί μία φορά

2

Η παράβαση έχει επαναληφθεί περισσότερες από μία φορά

5

 

Για τον προσδιορισμό του προστίμου (π), υπολογίζονται αρχικά τα μόρια της παράβασης (μΠ), που προκύπτουν ως το γινόμενο των δύο συντελεστών:

 

μΠ = σ * ε

 

Στη συνέχεια, με βάση τα υπολογισμένα μόρια της παράβασης (μΠ), επιλέγεται η κλίμακα προσδιορισμού του προστίμου από τους Πίνακες 3)α και 3)β, το ύψος του προς υποβολή προστίμου:

 

Πίνακας 3)α: Έργα αρμοδιότητας συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης

Κλίμακα

Μόρια παράβασης μΠ

Ύψος προστίμου π (€)

1

1-2

300-1000

2

>2

1001-2000

 

Πίνακας 3)β: Έργα αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κλίμακα

Μόρια παράβασης μΠ

Ύψος προστίμου π (€)

1

1-3

300-2000

2

4-6

2001-5000

3

> 6

5001-10000

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.