Νόμος 4602/19 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΔΑΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρείται Μητρώο του συνόλου των γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων άντλησης και επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, με την ονομασία Εθνικό Μητρώο Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ). Το Μητρώο εμπλουτίζεται με τα σχετικά στοιχεία που διαθέτουν και τηρούν η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και οι Περιφέρειες.

 

2. Για τον παραπάνω σκοπό δημιουργείται και τηρείται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΔΕΜΣΑΓΕ) με σκοπό τη συγκέντρωση, την τήρηση, την επεξεργασία και τη διάθεση στο κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς του συνόλου της δημοσιευμένης πληροφορίας και των γεωχωρικών δεδομένων έργων και εγκαταστάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, καθώς και αξιοποίησης του γεωθερμικού προϊόντος, τη διοικητική διαχείριση της αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού εν γένει και την ικανοποίηση των αναγκών της δημοσιότητας και ολοκλήρωσης των διαδικασιών τροποποίησης ή μεταβίβασης των σχετικών δικαιωμάτων. Η πύλη επικοινωνεί πλήρως με τις σχετικές βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε αυτήν καταχωρίζονται τα σχετικά στοιχεία των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των Περιφερειών.

 

3. Στη διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας ενσωματώνονται τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας.

 

4. Η διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας, όταν αποδοθεί σε λειτουργία, οφείλει να αποτελεί το κεντρικό και υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας για κάθε ενέργεια, η οποία γίνεται σε εφαρμογή του παρόντος Μέρους Α'. Όπου στο παρόν Μέρος Α' αναφέρεται υποχρέωση δημοσιότητας, εννοείται η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας.

 

5. Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταγράφονται οι γεωτρήσεις που έχουν κατασκευαστεί ή θα κατασκευαστούν από την Αρχή στο πλαίσιο των προγραμμάτων της, τα οποία σχετίζονται με την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού. Το Μητρώο αυτό μπορεί να εμπλουτίζεται με στοιχεία άλλων φορέων και είναι συνδεδεμένο με το Εθνικό Μητρώο Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας.

 

6. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκταση, στην οποία η συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για την άσκηση ενός δικαιώματος και τον απόρρητο χαρακτήρα της.

 

Η τήρηση της Διαδικτυακής Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας, καθώς και οι συναλλαγές που γίνονται μέσω αυτής, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011). Οι προδιαγραφές της διαδικτυακής πύλης Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας διασφαλίζουν όλες τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με δικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα, όπως αυτοί προβλέπονται στο νόμο 3979/2011 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν ή εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα θέματα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τη δημοσιότητα, σύμφωνα με το παρόν Μέρος Α', και για τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισμούς πρόσβασης στα δεδομένα της, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση και τη λειτουργία της πύλης Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.