Νόμος 4602/19 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διοικητικό συμβούλιο - επιλογή - διορισμός - κωλύματα διορισμού - ασυμβίβαστα - κωλύματα συμφερόντων - υποχρεώσεις - έκπτωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από 7 μέλη ως εξής:

 

α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας κύρους σε γεωλογικά ή και μεταλλευτικά θέματα,

 

β) τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής,

 

γ) 4 μέλη, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι πτυχιούχος Γεωλόγος και ένα διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχανικός ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων,

 

δ) 1 μέλος, Εκπρόσωπο των Εργαζομένων, που υποδεικνύεται από το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο, σύμφωνα με το καταστατικό του.

 

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής.

 

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 επιλέγονται και διορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ίδιου Υπουργού, με τη διαδικασία του άρθρου 8 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) και η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής παύονται από τα καθήκοντά τους, πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4369/2016, καθώς και για άλλον σπουδαίο λόγο. Από την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου εκπίπτει αυτοδίκαια εκείνος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση του κωλύματός του στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που παύεται ή εκπίπτει, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, αντικαθίσταται για την υπολειπόμενη θητεία του.

 

3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

4. Ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μεταξύ των υπαλλήλων της Αρχής. Σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα γραμματέα διοικητικού συμβουλίου σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.