Νόμος 4602/19 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Αρμοδιότητες Προέδρου και διοικητικού συμβουλίου - λειτουργία διοικητικού συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος της Αρχής ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρος.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος της Αρχής, στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος αυτού, την κατάρτιση, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και την υποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 50, την κατάρτιση και την υποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού της Αρχής, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 και την παράγραφο 4, καθώς και για την αξιολόγηση, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, του έργου του Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της Αρχής, ύστερα από την οποία, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εισηγείται αιτιολογημένα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παύση ή την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή ή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών για λόγους πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η ετήσια έκθεση πεπραγμένων και ο εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός της Αρχής δημοσιεύονται στον δικτυακό της τόπο.

 

3. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής:

 

α) αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων της Αρχής, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

 

β) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του, που αφορά την Αρχή,

 

γ) καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τέλος κάθε έτους, απολογισμό, ισολογισμό και ετήσια έκθεση πεπραγμένων,

 

δ) ασκεί την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)),

 

ε) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους Κανονισμούς της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 50,

 

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί με τον παρόντα στον Πρόεδρο της Αρχής ή στον Γενικό Διευθυντή.

 

4. Το διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, καταρτίζει τον προϋπολογισμό της Αρχής, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

5. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, που αφορούν κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις, μπορεί να μεταβιβάζονται σε άλλα όργανα της Αρχής, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, εγκρίνεται Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)).

 

7. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να γίνουν κανονικά ύστερα από πρόσκληση και ηλεκτρονικά μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των μελών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.