Νόμος 4602/19 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα και αυτοτελές Γραφείο:

 

1. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΤΟΥ), με αρμοδιότητες:

 

α) τον οικονομικό προγραμματισμό και την κατάρτιση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων,

 

β) τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, με βάση πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά, και την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων,

 

γ) την ταμειακή διαχείριση και τα συστήματα πληρωμών,

 

δ) τη λογιστική παρακολούθηση, την κοστολόγηση και τη διενέργεια των διαγωνισμών και των άλλων διαδικασιών ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες και έργα,

 

ε) την τήρηση αρχείων χρηματικών ενταλμάτων και προμηθειών, αναθέσεων υπηρεσιών, μελετών και έργων,

 

στ) τη διαχείριση και τη διάθεση των επιστημονικών εκδόσεων και χαρτών της Αρχής,

 

ζ) τη διαχείριση των πάσης φύσης πάγιων και αναλώσιμων υλικών της Αρχής,

 

η) την οικονομική διαχείριση της βιβλιοθήκης και των αεροφωτογραφιών,

 

θ) την παροχή υποστήριξης στις διαχειρίσεις των περιφερειακών μονάδων και τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και την παροχή σχετικών πληροφοριών.

 

2. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Μισθοδοσίας (ΔΥΜ), με αρμοδιότητες:

 

α) τον σχεδιασμό και διαχείριση εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων,

 

β) την κατάρτιση και υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής αναλυτικής κατάστασης μισθοδοσίας του προσωπικού,

 

γ) την προκήρυξη διαγωνισμών για τον διορισμό υπαλλήλων,

 

δ) τη διοικητική υποστήριξη και μέριμνα.

 

3. Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας και Πρόληψης, με αρμοδιότητα τον χειρισμό θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και εγκαταστάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.