Νόμος 4602/19 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ) διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

 

1. Τμήμα Μηχανικών-Κτιριακών Υποδομών και Εκτέλεσης Έργων (ΤΥΠΕΚΕ), με αρμοδιότητες:

 

α) τη διάθεση και βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου μηχανικού εξοπλισμού (γεωτρύπανα, αυτοκίνητα), τεχνικών υλικών και ανταλλακτικών και τον προγραμματισμό της προμήθειας νέου μηχανικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσιακές μονάδες,

 

β) τη συντήρηση των κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων της Αρχής, την εκτέλεση συναφών τεχνικών εργασιών και τη μέριμνα για τα σχετικά θέματα,

 

γ) την επισκευή και συντήρηση του υφιστάμενου μηχανικού εξοπλισμού της Αρχής, τεχνικών υλικών και ανταλλακτικών,

 

δ) τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διοίκηση των εργοταξίων της Αρχής, για την εκτέλεση τεχνικών έργων πεδίου, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσιακές μονάδες,

 

ε) την εκτέλεση των τεχνικών ερευνητικών έργων πεδίου της Αρχής, όπως γεωτρήσεων, στοών και επιφανειακών εκσκαφών, για την υποστήριξη των ερευνών των κεντρικών υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής,

 

στ) τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των τεχνικών ερευνητικών έργων που ανατίθενται στις περιφερειακές μονάδες.

 

ζ) την οργάνωση και εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών.

 

2. Τμήμα Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ελέγχου (ΤΑΠΠΕ), με αρμοδιότητες:

 

α) την κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης του έργου της Αρχής,

 

β) την υποστήριξη του προγραμματισμού και τον συντονισμό της επιχειρησιακής δράσης και των έργων της Αρχής, σε άμεση συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες, την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των σχεδίων δράσης και των έργων της Αρχής, για την τήρηση των διαχειριστικών απαιτήσεων των σχετικών προγραμμάτων, τη βέλτιστη χρήση πόρων, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων και της διοίκησης της Αρχής,

 

γ) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων διαχείρισης των ερευνητικών έργων της Αρχής και την τήρηση αρχείου σχετικών εγγράφων, την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος και του απολογισμού του ερευνητικού έργου της Αρχής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ' ύλην υπηρεσιακές μονάδες,

 

δ) τη συνεργασία με το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο, τις διαχειριστικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς,

 

ε) την παρακολούθηση των προκηρύξεων και προσκλήσεων για την εκπόνηση μελετών και έργων, αρμοδιότητας της Αρχής,

 

στ) την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου προβολής του έργου της Αρχής, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, και την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση των διεθνών συνεργασιών της Αρχής,

 

ζ) την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων,

 

η) τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις, σε συνεργασία με το Γραφείο Γενικού Διευθυντή και το Γραφείο Δημόσιων Σχέσεων.

 

3. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητες:

 

α) την κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Αρχή, τόσο σε επίπεδο λογισμικού και εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (Web services), για τον προσδιορισμό των αναγκών της Αρχής,

 

β) τον σχεδιασμό, καθώς και τη διαχείριση και τη συντήρηση των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Αρχής και των τροποποιήσεων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης της Αρχής,

 

γ) τον σχεδιασμό, συγκέντρωση και συντήρηση της βάσης γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο του νόμου 3882/2010,

 

δ) τον σχεδιασμό, υλοποίηση, συντήρηση και βελτίωση της ιστοσελίδας της Αρχής, καθώς και όσον αφορά το έργο της Διαύγειας σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής,

 

ε) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών της Αρχής και την υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της Αρχής για τις ηλεκτρονικές προμήθειες και συμβάσεις,

 

στ) την ανάπτυξη υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (Web services) για την παροχή στοιχείων στις αρμόδιες εποπτικές και ελεγκτικές αρχές των συγχρηματοδοτούμενων έργων,

 

ζ) τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών (map services) για τη διαχείριση των ανοικτών δεδομένων της Αρχής,

 

η) τη δημιουργία και διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ένταξη της Αρχής στην υποδομή των γεωλογικών φορέων της Ευρώπης,

 

θ) την οργάνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης της Αρχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.