Νόμος 4602/19 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Πόροι αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι της Αρχής είναι:

 

α) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

β) επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από το Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,

 

γ) έσοδα από τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας της Αρχής,

 

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες,

 

ε) έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε φύσης αμοιβές, νομικών ή φυσικών προσώπων που καταβάλλονται στην Αρχή.

 

Τα προκύπτοντα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, κατατίθενται σε διακεκριμένο κωδικό εσόδων και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών ερευνητικών και λειτουργικών της Αρχής.

 

2. Οι πόροι των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 διατίθενται αποκλειστικά για τον ειδικό σκοπό δημόσιας ωφέλειας της παροχής συνεχών και αδιάλειπτων γεωλογικών υπηρεσιών από την Αρχή προς το Κράτος, ανήκουν στη δημόσια περιουσία και είναι ακατάσχετοι από κάθε τρίτο.

 

3. Η Αρχή μπορεί να συνάπτει δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ' του άρθρου 91 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

4. Τα έσοδα της Αρχής από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες ή την εκμετάλλευση των άυλων αγαθών της θεωρούνται ιδιωτική περιουσία της Αρχής.

 

5. Οι αμοιβές, που εισπράττονται από φορείς του δημοσίου για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Αρχής, δεν αποτελούν ιδιωτικούς πόρους της Αρχής, αλλά αποτελούν λειτουργικούς πόρους κάλυψης των δαπανών που απαιτήθηκαν για την εκτέλεσή αυτών και καλύπτουν επίσης τις αμοιβές των συλλογικών οργάνων της Αρχής, ως ορίζει το άρθρο 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

6. Η Αρχή απολαμβάνει όλων ανεξαιρέτως των ατελειών, καθώς και των ουσιαστικών και δικονομικών προνομίων του Δημοσίου, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με βάση τη φορολογική νομοθεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.