Νόμος 4602/19 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Πρόσληψη προσωπικού στην ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής Αριάδνη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ. που έχει συσταθεί ως θυγατρική του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συμμόρφωση με την 816/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΑΔΑ: 9Σ2ΥΙΔΞ-ΚΔΔ) και η οποία έχει οριστεί δυνάμει της 838/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΑΔΑ: 6ΘΔ3ΙΔΞ-5ΦΩ) ως φορέας για τη χρηματοδότηση και κατασκευή του Έργου Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και Περιφέρειας Αττικής, μπορεί να προσλαμβάνει αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 30 όλων των ειδικοτήτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου ή έμμισθης εντολής. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ανώτατο όριο διάρκειας των συμβάσεων ορίζεται η ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Αττικής.

 

2. Για τις προσλήψεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 20Α του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), οι διατάξεις του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) και οι διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.