Νόμος 4604/19 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας και της απόφασης παραχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 99/2017


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α/2017) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περίπτωσης α' της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις 31-07-2019 για τις εξής περιπτώσεις:

 

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17-02-1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία Ε' - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του προεδρικού διατάγματος 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/2018) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1)γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον πίνακα 1 του προεδρικού διατάγματος 41/2018,

 

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17-02-1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία Ε' -Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του προεδρικού διατάγματος 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1)δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον πίνακα 1 του προεδρικού διατάγματος 41/2018.

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β' και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ', παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31-07-2019.

 

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 99/2017, ανακαλείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.