Νόμος 4604/19 - Άρθρο 134

Άρθρο 134: Θέματα επιλογής προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 58 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019) τροποποιείται ως εξής:

 

{α) Το εισαγωγικό εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής: Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας ως εξής.}

 

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Προσόντα τα οποία αποδεικνύουν εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3699/2008, μοριοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.}

 

γ) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4, ύστερα από το μόνο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα των υποπεριπτώσεων α)α' έως γ)γ' της περίπτωσης β' μοριοδοτούνται κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε με εμπειρία τουλάχιστον 50 μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Τα προσόντα τα οποία πιστοποιούν την εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57.}

 

3. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' του άρθρου 65 του νόμου [Ν] 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Τα ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία μοριοδοτούνται, κατ' αναλογία της περίπτωσης α' του άρθρου 57, καθώς και η μοριοδότησή τους για τους κλάδους εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της γενικής εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με τήρηση του ανώτατου ορίου των 120 που προβλέπεται στην περίπτωση αυτήν.}

 

4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, για το διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του ΕΕΠ οι υποψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 62. Στην ανωτέρω υποχρέωση επιμόρφωσης εμπίπτουν και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, οι οποίοι κατατάσσονται ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 59, ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.