Νόμος 4604/19 - Άρθρο 135

Άρθρο 135: Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

 

2. Η Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων είναι επταμελής και συγκροτείται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων συμμετέχουν:

 

α) Δύο (2) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος Παιδαγωγικού Τμήματος, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος.

 

β) Δύο (2) μέλη ΠΕΚΕΣ, ένα από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

 

γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο.

 

3. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

4. Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ένα από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

 

5. Κατά τα λοιπά, για την Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και επόμενα του άρθρου 40 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015) και την παράγραφο 4)α του άρθρου 329 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.