Νόμος 4625/19 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Δημοσίευση πράξεων ορισμού διοίκησης δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 227 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Οι πράξεις ορισμού των προέδρων των δημοτικών ιδρυμάτων, καθώς και των αντιπροέδρων αυτών, δημοσιεύονται στο πρόγραμμα Διαύγεια, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), οπότε και αποκτούν νόμιμη υπόσταση, για όλες τις συνέπειες. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και όσες πράξεις διορισμού έχουν δημοσιευθεί κατά τα ανωτέρω, έως την έναρξη ισχύος της.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφοι 5 και 7, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.