Νόμος 4625/19 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 243 του νόμου 4555/2018 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Άρθρο 243: Αντισταθμιστικό όφελος

 

1. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων καταβάλλουν στους Δήμους που φιλοξενούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, κατηγορίας Α1 και Α2, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντισταθμιστικό όφελος.

 

2. Το ύψος του αντισταθμιστικού οφέλους καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1% επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Το αντισταθμιστικό όφελος συμψηφίζεται με τα ποσά που οι δήμοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και τυχόν εναπομείναντα από το όφελος ποσά, δύναται να διατίθενται από τους δήμους αυτούς για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Στις περιφέρειες στις οποίες υφίστανται ήδη μέχρι 3 Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ', δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 245. Η ισχύς της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 01-01-2019. Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 245, θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.