Νόμος 4625/19 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 1/2017


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2017 (ΦΕΚ 2/Α/2017), μετά τις λέξεις Αυτοτελή Γραφεία προστίθενται οι λέξεις και Γραμματείες.

 

2. Η υποπερίπτωση (α)α) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2017, καταργείται και οι λοιπές υποπεριπτώσεις υπό στοιχεία (β)β) έως (ι)δ)ι)δ) αναγραμματίζονται σε (α)α) έως (ι)γ)ι)γ) αντιστοίχως.

 

3. Η περίπτωση (1) του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2017 καταργείται και οι λοιπές περιπτώσεις υπό τους αριθμούς (2) έως (15) αναριθμούνται σε (1) έως (14).

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2017 προστίθεται περίπτωση (στ) ως εξής: στ) των Γραμματειών του Διοικητή και των Υποδιοικητών οι Προϊστάμενοι αυτών.

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση (β) ως εξής:

 

{β) Οι Προϊστάμενοι των Κλιμακίων των Περιφερειακών Μονάδων και των Γραμματειών του Διοικητή και των Υποδιοικητών εξομοιώνονται με Προϊσταμένους Αυτοτελών Γραφείων.}

 

6. Στην υποπερίπτωση (α)α) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2017, η φράση ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για 3 έτη, αντικαθίσταται από τη φράση ορίζονται και παύονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης (δ)δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2017, αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση που Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης δεν ορισθεί ως Προϊστάμενος για δεύτερη φορά, αυτός δύναται κατά την κρίση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να καταλάβει θέση Προϊσταμένου Τμήματος για την οποία προβλέπεται η Κατηγορία, ο Κλάδος ή/και η Ειδικότητά του.

 

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2017 η φράση με αναπληρωτή τον έτερο Υποδιοικητή αντικαθίσταται από τη φράση με αναπληρωτή 1 από τους έτερους Υποδιοικητές που υποδεικνύεται από τον Διοικητή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.