Νόμος 4685/20 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 59/2018


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι χρήσεις γης που ρυθμίζονται από τον ρυθμιστικό (πολεοδομικό) σχεδιασμό και περιλαμβάνονται στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) καθορίζονται σύμφωνα με τη γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία ως ακολούθως.}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης Ι του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{-Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης

- Ζώνη προστασίας της φύσης

- Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών

- Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων.}

 

2. α. Η ειδική κατηγορία χρήσεων 24 της περίπτωσης ΙΙ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{24. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις και δραστηριότητες

 

24.1. Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δραστηριότητες

 

24.2. Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985)).

 

24.3. Κτηνοτροφικές - πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Αντλητικές εγκαταστάσεις

 

24.4. Υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες, θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες εγκαταστάσεις)

 

24.5. Πολυλειτουργικό αγρόκτημα (άρθρο 52 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014))

 

24.6. Κτηνοτροφικά Πάρκα (άρθρο 43 του νόμου [Ν] 4235/2014)

 

24.7. Αλυκές

 

24.8. Βόσκηση

 

24.9. Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική)

 

24.10. Συλλογή φυτών, βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών) και βενθικών οργανισμών από το υπόστρωμα της παραλιακής ζώνης

 

24.11. Θήρα

 

24.12. Ιππικά Κέντρα

 

24.13. Εγγειοβελτιωτικά έργα αγροτικής ανάπτυξης.}

 

β. Η ειδική κατηγορία χρήσεων 25 της περίπτωσης ΙΙ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{25. Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία, Λατομεία, Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων).}

 

γ. Μετά τη χρήση 26.11 της περίπτωσης ΙΙ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{26.12. Γραμμικές υποδομές μεταφορών

 

26.12.1. Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)

26.12.2. Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

26.12.3. Πεζόδρομοι

26.12.4. Ποδηλατόδρομοι

26.12.5. Πλατείες

26.12.6. Μονοπάτια (πεζών)

26.12.7. Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών.

 

δ. Η ειδική κατηγορία χρήσεων 33 της περίπτωσης ΙΙ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις.}

 

ε. Στο τέλος της περίπτωσης ΙΙ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{48. Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

48.1. Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,

 

δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

48.2. Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για τηλεθέρμανση.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

49. Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

50. Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

51. Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

52. Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.)

 

53. Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

 

54. Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

 

55. Φάροι.}

 

3. α. Στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται, μεταξύ των κατηγοριών (22) και (30), οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών

 

(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)

 

(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

 

(26.12.3) Πεζόδρομοι

 

(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι

 

(26.12.5) Πλατείες}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.).}

 

4. Μετά την κατηγορία (46) και πριν από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.).}

 

5. α. Στο τέλος του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.).}

 

β. Στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων που επιτρέπονται ειδικά στα τοπικά κέντρα συνοικίας-γειτονιάς προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών

 

(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)

 

(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

 

(26.12.3) Πεζόδρομοι

 

(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι

 

(26.12.5) Πλατείες

 

(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.)}

 

6. Στο τέλος του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.).}

 

7. Στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται, μεταξύ των κατηγοριών (8) και (29), οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών

 

(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)

 

(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

 

(26.12.3) Πεζόδρομοι

 

(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι

 

(26.12.5) Πλατείες.}

 

8.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται, μεταξύ των κατηγοριών (9) και (30), οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών

 

(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)

 

(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

 

(26.12.3) Πεζόδρομοι

 

(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι

 

(26.12.5) Πλατείες.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.).}

 

9. Στο τέλος του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων)

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για τηλεθέρμανση.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων.}

 

10. Στο τέλος του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για τηλεθέρμανση.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.}

 

11. Στο τέλος του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για τηλεθέρμανση.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.}

 

12. Στο τέλος του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών, (48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για τηλεθέρμανση.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων.}

 

13. Στο άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 59/2018, μετά την κατηγορία (34) και πριν από τα δύο τελευταία εδάφια, προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(55) Φάροι.}

 

14. Στο άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 59/2018, μετά την κατηγορία (43) και πριν από τα δύο τελευταία εδάφια, προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.)

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

 

(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

 

(55) Φάροι.}

 

15.α. Στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται, μεταξύ των κατηγοριών 24 και 30, οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών

 

(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)

 

(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

 

(26.12.3) Πεζόδρομοι

 

(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι

 

(26.12.5) Πλατείες

 

(26.12.6) Άλση

 

(26.12.7) Μονοπάτια (πεζών).}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.)

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

 

(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

 

(55) Φάροι.}

 

16. Στο άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

{(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών

 

(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)

 

(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

 

(26.12.3) Πεζόδρομοι

 

(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι

 

(26.12.5) Πλατείες

 

(26.12.6) Άλση

 

(26.12.7) Μονοπάτια (πεζών)

 

(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,

 

δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων)

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για τηλεθέρμανση.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.)

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

 

(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

 

(55) Φάροι.}

 

17. Στο τέλος του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.).}

 

18. Μετά το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 προστίθενται άρθρα 14Α, 14Β, 14Γ και 14Δ ως εξής:

 

{Άρθρο 14Α: Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης

 

Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης επιτρέπονται μόνο ορισμένες ή/και όλες από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων είναι οι εξής:

 

(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους

 

(11) Μόνο επιστημονική έρευνα για τη Ζώνη.

 

(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)

 

(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι

 

(26.12.7) Μονοπάτια (πεζών)

 

(26.12.8) Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

 

(55) Φάροι.

 

Οι χρήσεις των ειδικών κατηγοριών (1), (7), (26.12.1), (26.12.4), (26.12.7), (26.12.8), (48.2) και (49) επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου.

 

Άρθρο 14Β: Ζώνη προστασίας της φύσης

 

Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη προστασίας της φύσης επιτρέπονται μόνο ορισμένες ή/και όλες από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων είναι οι εξής:

 

(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους

 

(7) Διοίκηση, μόνο για τις ανάγκες της Ζώνης ή της προστατευόμενης περιοχής

 

(11) Κέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη.

 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 50 m2

 

(16) Στάθμευση μόνο για τη ζώνη, υπαίθρια

 

(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη

 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη

 

(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

 

(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

 

(55) Φάροι.

 

Οι χρήσεις των ειδικών κατηγοριών (1), (7), (26), (48.1), (48.2) και (49) επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου.

 

Άρθρο 14Γ: Ζώνη Διατήρησης οικοτόπων και ειδών

 

Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών επιτρέπονται μόνο ορισμένες ή/ και όλες από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων είναι οι εξής:

 

(1) Κατοικία.

 

(2) Κοινωνική πρόνοια.

 

(3) Εκπαίδευση (Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 m2).

 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).

 

(4.3) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

(5) Θρησκευτικοί χώροι.

 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200 m2.

 

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.

 

(8.3). (Περίθαλψη) Εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

 

(8.4) (Περίθαλψη) Μονάδες Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων.

 

(10.1) Εμπορικά καταστήματα.

 

(10.2) Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

 

(10.3) Υπεραγορές τροφίμων οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 m2 (νόμος 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)).

 

(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας.

 

(12) Εστίαση μέχρι 200 m2.

 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 100 m2.

 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (νόμος 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014)).

 

(16) Στάθμευση μόνο για τη ζώνη, υπαίθρια.

 

(22) Επαγγελματικά Εργαστήρια για την επεξεργασία τοπικών προϊόντων, μέχρι 400 m2 (άρθρο 17 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)).

 

(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη.

 

(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία - Λατομεία - Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων).

 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες.

 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά) (κοινή υπουργική απόφαση 18485/2017 (ΦΕΚ 1412/Β/2017)).

 

(34) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

(35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

 

(36) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

 

(47) Κατασκηνώσεις - Παιδικές εξοχές.

 

(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,

 

δ) τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.

 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

 

(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

 

(55) Φάροι.

 

Οι κατηγορίες (1), (2), (3), (4.3), (6), (7), (10.1), (10.2), (10.3) και (11) επιτρέπονται μόνο για περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμού.

 

Άρθρο 14Δ: Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων

 

Στις περιοχές που καθορίζονται ως ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων επιτρέπονται οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται από τις ειδικές χρήσεις του άρθρου 1 του παρόντος, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει. Δεν μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων:

 

(23) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης.

 

(43) Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.

 

Επίσης, οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων μπορούν να περιλαμβάνονται σε ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων μόνον εφόσον βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμού:

 

(4.2) Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/Συνεδριακά κέντρα

 

(10.5) Εμπορικά κέντρα.

 

(10.6) Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα)

 

(26.1) Αεροδρόμια

 

(31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων.

 

(37) Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)

 

(42) Ιππόδρομος

 

(44) Καζίνο

 

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων (νόμος 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011)).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.