Νόμος 679/77 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Εγγυήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περιπτώσεις εκτελέσεως ειδικών σημαντικών έργων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, κατόπιν προτάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, δύναται το υπό των κειμένων περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων διατάξεων προβλεπόμενο ποσοστό εγγυήσεων να αυξάνεται, της μεν εγγυήσεως συμμετοχής εις τις δημοπρασίες μέχρι και 3% εισέτι (ήτοι εν συνόλω μέχρι 5%), της δε εγγυήσεως καλής εκτελέσεως μέχρι και 5% εισέτι (ήτοι εν συνόλω μέχρι 10%).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενο δι' έκαστον συγκεκριμένο έργον αυξημένο ποσοστόν εγγυήσεως περιλαμβάνεται ρητώς εις την διακήρυξη της δημοπρασίας και εις την σύμβαση εκτελέσεως του έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

3. Δεν υπάγονται εις την κατά περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων απαγόρευση εγκρίσεως παρεκκλίσεων οι περιπτώσεις συνάψεως συμβάσεων έργων κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 ή κατά τις παραγράφους 6 περίπτωση δ' και 7 του αυτού άρθρου του ως άνω νομοθετικού διατάγματος ή δι' αναθέσεως κατόπιν διαπραγματεύσεων.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

4. Έργα εθνικού επιπέδου, κατά τις διατάξεις περί εκτελέσεως των δημοσίων Έργων, είναι τα δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων οριζόμενα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.