Νόμος 998/79 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Χαρτογράφηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια της χαρτογραφήσεως σκοπείται η υπό ορισμένη κλίμακα επί του χάρτου απεικόνιση και οριοθέτηση των επιφανειών της γης οι οποίες καταλαμβάνονται υπό δασών και δασικών εκτάσεων, ως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 έως και 5 του παρόντος νόμου.

 

2. Η χαρτογράφησις των δασών και δασικών εκτάσεων ενεργείται υπό της Γενικής Διευθύνσεως Δασών τη συνδρομή των αρμοδίων κρατικών φορέων. Οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν τα εις την διάθεσή των στοιχεία και πάσαν εντός της αρμοδιότητος εκάστης δυνατή συνδρομή. Οι έχοντες ανεγνωρισμένα επί δασών ή δασικών εκτάσεων δικαιώματα, ως και οι οπωσδήποτε νεμόμενοι ή κατέχοντες δάση ή δασικές εκτάσεις, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργον της χαρτογραφήσεως, που επιτρέπουν την ακώλυτη διακίνηση των οργάνων ή συνεργείων της χαρτογραφήσεως, την οροσήμανση ή τοποθέτηση διακριτικών σημείων ή πάσαν άλλη αναγκαία δια το έργον της χαρτογραφήσεως ενέργεια.

 

3. Η χαρτογράφησις ενεργείται επί τη βάσει προγράμματος καταρτιζομένου υπό της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και εγκρινόμενο δι αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνωμάτευση επί τούτου της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Το πρόγραμμα καθορίζει τις περιφέρειας εις τις οποίας ενεργείται κατά Νομό και κατά σειράν προτεραιότητος ή Χαρτογράφησις. Το έργον τούτο δύναται να ανατεθεί και εις ετέρα δημόσια υπηρεσία ή εις ίδιον δημόσιον οργανισμό.

 

4. Επί τη βάσει των επί μέρους χαρτογραφικών εργασιών, των κατά το προηγούμενον άρθρον στοιχείων της φωτογραφήσεως, ως και όλων των εν γένει υφισταμένων στοιχείων, συντάσσεται ο δασικός χάρτης εκάστης περιοχής (δήμου ή κοινότητος ή περισσότερων δήμων και κοινοτήτων), υπογραφόμενος υπό του προϊσταμένου του χαρτογραφικού συνεργείου και του οικείου δασάρχου. Ο χάρτης ούτος αποστέλλεται υπό του δασάρχου εις τους εις ους αφορά δήμους ή κοινότητας και εκτίθεται επί ένα μήνα εις τα καταστήματα αυτών και του δασαρχείου, του κοινού ειδοποιούμενου περί τούτου δια σχετικής ανακοινώσεως, δημοσιευομένης εις δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδας ή εις μίαν τοπική και μίαν εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Εάν εντός δύο μηνών από της τελευταίας δημοσιεύσεως δεν προβληθούν οι κατά την επομένη παράγραφο αντιρρήσεις κατά του χάρτου, ούτος καθίσταται οριστικός και υποβάλλεται εις την κεντρική δασική υπηρεσία προς κύρωση υπό του Υπουργού.

 

5. Αντιρρήσεις κατά του δασολογικού χάρτου και του συνοδεύοντος αυτόν υπομνήματος της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, αφορούν εις αμφισβήτηση του δασικού χαρακτήρος τμημάτων των εις αυτόν εμφαινομένων επιφανειών η εις ουσιώδη σφάλματα της οριοθετήσεως των δασών και δασικών εκτάσεων, δύναται να προβληθούν ενώπιον των κατ άρθρο 10 παράγραφος 3 επιτροπών παρ' οιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου εντός δύο μηνών από της τελευταίας των κατά την προηγούμενη παράγραφο δημοσιεύσεων. Εάν η ως άνω επιτροπή δεχθεί τις αντιρρήσεις, ο χάρτης αναμορφώνεται συμφώνως προς τα στην απόφασή της οριζόμενα, υποβάλλεται δε εις την κεντρική δασική υπηρεσία προς κύρωση υπό του Υπουργού. Εάν οι αντιρρήσεις απορριφθούν ο δασολογικός χάρτης υποβάλλεται προς κύρωση ως έχει.

 

6. Ο Υπουργός, εντός εξ μηνών από της εις αυτόν υποβολής του χάρτου, δύναται να αναπέμψει τούτον προς συμπλήρωση ή νέα έρευνα. Οι καθιστάμενοι οριστικοί χάρτες κυρώνονται υπό του Υπουργού Γεωργίας και φυλάσσονται αριθμούμενοι και αρχειοθετούμενοι παρά τη κεντρική δασική υπηρεσία, ως και σε κάθε δασαρχείο και αντίγραφα αυτών αποστέλλονται εις την Γενική Διεύθυνση Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, η δε χρήσις αυτών είναι υποχρεωτική δια τα δημόσια όργανα. Έκαστον δασολογικό χάρτη συνοδεύει υπόμνημα περί της ταξινομήσεως των απεικονιζόμενων τμημάτων κατά τις στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου διακρίσεις. Η απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που κυρώνει τους οριστικούς χάρτες δημοσιεύεται εις το Δ' Τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μετά φωτοσμίκρυνσης των χαρτών.

 

7. Κατά την διαδικασίαν της χαρτογραφήσεως δεν δύναται να τεθούν ή προβληθούν θέματα ιδιοκτησίας ουδέ να θιγούν δι αυτής ιδιωτικά δικαιώματα του Δημοσίου ή Ιδιωτών. Πας ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει και λάβει αντίτυπα χαρτών ή φωτογραφιών δασών ή δασικών εκτάσεων, καταβάλλων το αντίτιμον αυτών, ως και να επικαλεσθεί και προσκομίσει τοιούτους χάρτας ή φωτογραφίας ενώπιον παντός δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής προς θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων του. Οι δασικές υπηρεσίες δύνανται να αρνηθούν την χορήγηση φωτογραφιών ή αντιγράφων χαρτών εφ' όσον συντρέχει λόγος αναγόμενος εις την ασφάλειαν της Χώρας.

 

8. Ανά πενταετία μετά την τελείωση της διαδικασίας χαρτογραφήσεως γίνεται έλεγχος προς συμπλήρωση του χάρτου δια των τυχόν νέων εκτάσεων οι οποίες κατόπιν φυσικής αναγεννήσεως ή αναδασώσεως απέκτησαν δασικό χαρακτήρα, ως και προς διαπίστωσιν τυχόν αλλοιώσεων ή μεταβολών εντός αυτού. Εμφανή και αδιαμφισβήτητα λάθη του δασικού χάρτου δυνατόν να διορθωθούν μόνον εντός διετίας από της κυρώσεώς του υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά σύμφωνον γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τη παράγραφο 15 του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.