Νομοθετικό διάταγμα 532/70 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διά βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος με πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού καθορισθήσονται δι' εν έκαστον των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γεωργίας, Βιομηχανίας, Εμπορίου, Εργασίας, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες αίτινες διατηρούνται:

 

α) υπέρ των οικείων Υπουργών ή των προϊσταμένων των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων και

 

β) υπέρ των περιφερειακών αρχών διανομαρχιακού επιπέδου, ως τοιούτων νοουμένων των περιφερειακών αρχών ή υπηρεσιών ή περιφερειακών οργάνων ων η αρμοδιότης εκτείνεται επί περισσότερων τους ενός νομού.

 

Τροποποιήσεις των βασιλικών διαταγμάτων τούτων επιτρέπονται δι' ομοίων τοιούτων εκδιδομένων εφ' άπαξ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

2. Από της δημοσιεύσεως των κατά την προηγουμένη παράγραφο διαταγμάτων η άσκησις των κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρμοδιοτήτων των εν τη προηγουμένη παραγράφω υπουργών εξαιρέσει των κατά τις διατάξεις της αυτής παραγράφου καθορισθησομένων αρμοδιοτήτων, ανήκει αποκλειστικώς εις τον νομάρχη.

 

3. Οι διατάξεις των εδαφίων α'- ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3200/1955 ως συμπληρώθηκε υπό του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956 διατηρούνται εν ισχύι.

 

4. Διά βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, δύναται αρμοδιότητες διατηρηθείσες κατά την παράγραφο 1 του παρόντος να μεταβιβάζονται εις τον Νομάρχη ή εις τις περιφερειακές αρχές διανομαρχιακού επιπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.