Νομοθετικό διάταγμα 532/70 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες εκάστου Υπουργείου δεν δύναται να είναι περισσότερους των επτά καθ' άπασαν την Επικράτεια. Ως έδρες των υπηρεσιών τούτων ορίζονται αντιστοίχως οι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτραι, Λάρισα, Ιωάννινα, Καβάλα και Ηράκλειο.

 

2. Η οργάνωσις των εν έκαστο Υπουργείο Υπηρεσιών νομαρχιακού και διανομαρχιακού επιπέδου, δι' ιδρύσεως νέων ή συμπτύξεως ή καταργήσεως ή μετονομασίας υφισταμένων υπηρεσιών, ο καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητος και της συνθέσεως του προσωπικού αυτών, άνευ αυξήσεως του αριθμού του συνόλου των θέσεων του προσωπικού εκάστου Υπουργείου τα της τοποθετήσεως υπαλλήλων Β' κατηγορίας ως προϊσταμένων υπηρεσιών νομαρχιακού επιπέδου, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια της λειτουργίας των υπηρεσιών τούτων, καθορισθήσονται διά βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, μέχρι δε της εκδόσεως των διαταγμάτων τούτων δια κοινών αποφάσεων των αυτών Υπουργών.

 

3. Τυχόν εκ της εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου πλεονάζουσες θέσεις καθίστανται προσωρινές μέχρι της κενώσεως ίσου αριθμού αυτών. Εις υπαλλήλους των κλάδων εις ους υφίστανται προσωρινές θέσεις, δύναται, κατά την κρίσιν του οικείου Υπουργού, να ανατίθενται καθήκοντα υποδεέστερου βαθμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.