Προεδρικό διάταγμα 10/6/20

ΠΔ 10-06-2020: Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο, της BLUE IRIS ανώνυμη εταιρεία στη θέση Καραπέτης στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς Δήμου Μυκόνου, Νήσου Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-06-2020: Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο, της BLUE IRIS ανώνυμη εταιρεία στη θέση Καραπέτης στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς Δήμου Μυκόνου, Νήσου Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (ΦΕΚ 304/Δ/2020), 10-06-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3894/2010 Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 204/Α/2010) και ειδικότερα του άρθρου 24 αυτού, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) και το άρθρο 42 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 9, και του άρθρου 16 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 -2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως τα πιο πάνω άρθρα τροποποιήθηκαν με το άρθρο τρίτο του νόμου 4092/2012 Κύρωση της από 06-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει (ΦΕΚ 174/Α/2012), της από 07-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), (ΦΕΚ 175/Α/2012) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220/Α/2012), το άρθρο 39 του νόμου 4179/2013 Απλούστευση των διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α/2013) και το άρθρο 28 παράγραφοι 21, 24, 25 και 35 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 9 του νόμου 4447/2016 Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

6. Το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 4608/2019 Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

7. Τις διατάξεις του 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 παράγραφος 22 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

8. Την υπ' αριθμόν 38/2019 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 1624/Β/2019).

 

9. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

10. Το από 07-03-2005 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Μυκονίων Νήσου Μυκόνου (νομού Κυκλάδων) και των Νησίδων Αγ. Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσια, Βαρβούλακας, Καλαφακιώνα και Λαζαρονήσι (ΦΕΚ 243/Δ/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το από 08-02-2012 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 65/ΑΑΠ/2012).

 

11. Τις διατάξεις της 107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την 40238/2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3759/Β/2017).

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

13. α) Την 60338/01-11-2019 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου/Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αιγαίου προς το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας για τον καθορισμό ορίων υδατορέματος στη θέση Καραπέτης της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς του Δήμου Μυκόνου, Νήσου Μυκόνου, νομού Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

 

β) Το ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/103066/1264/12-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στη θέση Καραπέτης της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς του Δήμου Μυκόνου, Νήσου Μυκόνου, νομού Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

14. Την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/108655/6707/22-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο της εταιρίας BLUE IRIS στη θέση Καραπέτης, στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς, Δήμου Μυκόνου, Νήσου Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

15. Το ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/115679/2668/16-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί της πολεοδομικής πρότασης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο της εταιρείας BLUE IRIS στην περιοχή Καραπέτης του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

 

16. Το ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/118805/7105/16-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί μη απαίτησης επικαιροποίησης της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο, στη θέση Καραπέτης της Νήσου Μυκόνου.

 

17. Την εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως διατυπώθηκε στο από 20-12-2019 πρακτικό του.

 

18. Την 848/40/1980 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών Περί χαρακτηρισμού ολόκληρης της Νήσου Μυκόνου ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 329/Β/1980).

 

19. Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΛΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΥΠΚΑΜ/4375/313585/ 11153/3951/25-09-2019 έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

 

20. Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΛΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΤΠΚΑΜ/552604/394892/ 13934/4870/31-10-2019 έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

 

21. Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΛΚ/ΕΕΑ/ΤΕΑΧΜΕ/428149/306455/ 6581/2080/03-09-2019 έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

 

22. Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/437333/46168/7408/03-09-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων.

 

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

24. Την 87/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο της εταιρίας BLUE IRIS ανώνυμη εταιρεία στη θέση Καραπέτης, στην Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς Δήμου Μυκόνου, Νήσου Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Άρθρο 2: Χωρικός προορισμός εκτάσεως στρατηγικής επένδυσης και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης

Άρθρο 3: Καθορισμός Ορίων υδατορέματος στη θέση Καραπέτης, στην Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς Δήμου Μυκόνου, Νήσου Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Άρθρο 4: Κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Άρθρο 5: Κατευθύνσεις ως προς την Αρχαιολογική έρευνα

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον Υπουργό Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-06-2020

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.