Προεδρικό διάταγμα 133/05

ΠΔ 133/2005: Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 133/2005: Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων, (ΦΕΚ 193/Α/2005), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 215/Α/2005), 02-08-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1875/1990 (ΦΕΚ 21/Α/1990).

 

β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), του εδαφίου ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 18/Α/1992), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999) και ισχύει.

 

γ) Του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

δ) Της οίκοθεν Δ15/Α/Φ19/4889/2004 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 528/Β/2004).

 

ε) Της με αριθμόν 27304/17-03-2004 Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο (ΦΕΚ 517/Β/2004).

 

2. Την υπ' αριθμόν 7Β/2005 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως αυτή διατυπώθηκε στη Συνεδρίαση αριθμός 07/17-03-2005, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992.

 

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

4. Την γνωμοδότηση Δ.122/08-06-2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 3: Προσόντα και διαδικασία για την απόκτηση αδειών

Άρθρο 4: Εξέταση υποψηφίων

Άρθρο 5: Εξεταστέα ύλη

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Κουρείων Κομμωτηρίων

Άρθρο 8: Πειθαρχικό Συμβούλιο Πειθαρχικές Ποινές

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Παράρτημα

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-07-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 245 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.