Προεδρικό διάταγμα 138/09 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία μελετών του άρθρου 2 παράγραφος 2 του νόμου 3316/2005 ως γινόμενο των ορίων που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους επί τον δείκτη τΚ, όπως αυτός καθορίζεται με το άρθρο 3 της υπ' αριθμό ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 (ΦΕΚ 1162/Β/2005) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 3316/2005.

 

2. Για τις κατηγορίες μελετών 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές), 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), 14 (Ενεργειακές Μελέτες), 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) τα όρια κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε ευρώ ως εξής:

 

Α' Τάξης: Μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000),

Β' Τάξης: Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000),

Γ' Τάξης: Από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) έως τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000),

Δ' Τάξης: Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) έως επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000),

Ε' Τάξης: Από διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) και άνω.

 

3. Για τις κατηγορίες μελετών 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων), 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων), 15 (Βιομηχανικές Μελέτες), 19 (Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες), 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες) και 22 (Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες), τα όρια ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε Ευρώ ως εξής:

Α' Τάξης: Μέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000),

Β' Τάξης: Από δώδεκα χιλιάδες (12.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000),

Γ' Τάξης: Από σαράντα χιλιάδες (40.000) έως εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000),

Δ' Τάξης: Από εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) έως τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000),

Ε' Τάξης: Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) και άνω.

 

4. Για τις κατηγορίες Μελετών 3 (Οικονομικές μελέτες), 4 (Κοινωνικές μελέτες), 5 (Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας), 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 8 (Στατικές μελέτες), 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), 12 (Μελέτες Μεταφορικών Μέσων), 17 (Χημικές Μελέτες και Έρευνες), 18 (Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων), 23 (Γεωργικές μελέτες), 24 (Δασικές μελέτες), 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου), 26 (Αλιευτικές μελέτες) και 28 (Μελέτες πληροφορικής και δικτύων), τα όρια αμοιβής ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε Ευρώ ως εξής:

 

Α' Τάξης: Μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000),

Β' Τάξης: Από έξι χιλιάδες (6.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000),

Γ' Τάξης: Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως ενενήντα πέντε (95.000),

Δ' Τάξης: Από εξήντα χιλιάδες (60.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000),

Ε' Τάξης: Από εκατό χιλιάδες (100.000) και άνω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αναστέλλεται μέχρι 16-11-2012, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 133/2011 (ΦΕΚ 263/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 199 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.