Προεδρικό διάταγμα 138/09

ΠΔ 138/2009: Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 138/2009: Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών (ΦΕΚ 185/Α/2009), 24-09-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 7 του νόμου 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

2. Την παράγραφο 6 περίπτωση α) του άρθρου 5 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμό 191/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Έννοιες - ορισμοί

Άρθρο 2: Μελετητές

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά εγγραφής στο μητρώο μελετητών

Άρθρο 4: Εταιρείες μελετών

Άρθρο 5: Δικαιολογητικά εγγραφής στο μητρώο εταιρειών μελετών

Άρθρο 6: Υπηρεσία και όργανα

Άρθρο 7: Πιστοποιητικά εμπειρίας

Άρθρο 8: Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου

Άρθρο 9: Κανόνες λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου

Άρθρο 10: Ανανέωση και αναθεώρηση του πτυχίου μελετητή

Άρθρο 11: Ανανέωση πτυχίου εταιρειών μελετών

Άρθρο 12: Αναθεώρηση και ανακαθορισμός πτυχίου εταιρειών μελετών

Άρθρο 13: Διαγραφή από τα μητρώα μελετητών και εταιρειών μελετών

Άρθρο 14: Όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου

Άρθρο 15: Εφαρμογή του νόμου 3316/2005, στις μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 18-09-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αναστέλλεται μέχρι 16-11-2012, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 133/2011 (ΦΕΚ 263/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.