Προεδρικό διάταγμα 144/76 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιδιωτικές αυτές σχολές προκειμένου να τύχουν της σχετικής αδείας υπό του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού, δέον να χρησιμοποιούν τις επιστημονικώς παραδεδεγμένες μεθόδους δια την βελτίωση και ανάπτυξη των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών ικανοτήτων των ασκουμένων εις αυτές.

 

2. Οι χώροι ασκήσεως και διδασκαλίας δέον να είναι ανάλογοι του είδους της σχολής και περί τούτου αποφαίνεται ο Γενικός Γραμματεύς Αθλητισμού, κατόπιν εισηγήσεως της κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδίας υγειονομικής επιτροπής και των αρμοδίων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή του οικείου Διευθυντού Σωματικής Αγωγής της Νομαρχίας.

 

3. Τα μέσα άτινα θα χρησιμοποιούνται δια την επίτευξη των σκοπών της σχολής, δέον να είναι τα προς τούτο αναγκαιούντα κατάλληλα και να προσφέρουν την προσήκουσα ασφάλειαν.

 

4. Εις ιδιωτικές σχολές εις ας διδάσκεται, παρ' εκτός των άλλων, γυμναστική ή άθλημα - αναγνωρισμένο ή μη - η σχετική άδεια χορηγείται υπό του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού.

 

5. Οι σχολές δέον να λειτουργούν εις ξεχωριστές ώρας δι' άρρενες και γυναίκες.

 

6. Δια την παρακολούθηση της σχολής υπό ατόμων άτινα δεν έχουν, κατά την ημέραν της εγγραφής των, συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας των απαραίτητος τυγχάνει η έγγραφος συγκατάθεσις του γονέως ή κηδεμόνα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.