Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Μέγιστος αριθμός ορόφων και μέγιστο ύψος κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 ανεξαρτήτως του πλάτους της οδού, με δυνατότητα κατασκευής και τρίτου ορόφου λόγω κλίσεως του εδάφους, χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης.

 

2. Ως μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζονται τα 7,50 m το ύψος αυτό μετράται από το ψηλότερο σημείο της τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου με το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Το κτίριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση λόγω κλίσης του εδάφους να υπερβεί το μέγιστο ύψος των 10 m σε οποιοδήποτε σημείο αυτού.

 

3. Σε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος ορόφου σε νόμιμα υφιστάμενο κατά τη 13-03-1981 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος) κτίριο επιτρέπεται υπέρβαση του κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μέγιστου ύψους των 7,50 m μέχρι 1,00 m, με εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

4. Πάνω από το καθοριζόμενο, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή εκτός από συμπαγές στηθαίο, κτιστή δεξαμενή αποθήκευσης νερού, ύψους έως 1 m, στέγη και καπνοδόχοι.

 

5. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης τα σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μέγιστα ύψη προσαυξάνονται κατά 1,50 m.

 

6. Η κατασκευή στέγης είναι υποχρεωτική εφόσον, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, στον οικισμό επικρατούν οι οικοδομές που είναι καλυμμένες με στέγη.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.