Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Μέγιστο ποσοστό κάλυψης - Συντελεστής δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 7 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 2 παράγραφος 1 του από 19-08-1981 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 του από 21-09-1982 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 60% της επιφανείας αυτών στις περιοχές όπου ίσχυε πριν από την ισχύ του νόμου 1577/1985 το σύστημα των πτερύγων και σε 70% στις περιοχές όπου ίσχυε το συνεχές σύστημα.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σε 0,80 με τις εξής αποκλίσεις:

 

α) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης για την επιπλέον των 2.000 m2 επιφάνεια του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,40.

 

Καμία παρέκκλιση δεν μπορεί να χορηγείται εκτός της διασποράς των κτισμάτων στο γήπεδο και του αριθμού των ορόφων οι οποίοι δεν μπορεί να υπερβαίνουν του 3 κατά την κρίση της οικείας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

β) Για κτίρια κοινής ωφέλειας για την επιπλέον των 2.500 m2 επιφάνεια του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,40.

 

γ) Για κατοικία και λοιπές χρήσεις, ισχύουν τα εξής:

 

Σε οικόπεδα επιφάνειας μέχρι 2.000 m2 η συνολική επιφάνεια των ορόφων που μπορούν ν' ανεγερθούν δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 400 m2.

 

Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω συνολική επιφάνεια μπορεί να μην είναι μικρότερη των 300 m2 τηρουμένης της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Για το επιπλέον των 2.000 m2 εμβαδόν των οικοπέδων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,05, και η συνολική επιφάνεια των ορόφων που μπορούν ν' ανεγερθούν υπολογίζονται ως εξής:

 

Συνολική επιφάνεια ορόφων που μπορούν να ανεγερθούν = 400 + (εμβαδόν οικοπέδου - 2000) x 0,05.

 

Η διασπορά των κτισμάτων στο γήπεδο είναι υποχρεωτική εάν το κρίνει απαραίτητο η οικεία Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων με επιφάνεια μικρότερη των 300 m2 ορίζεται ως εξής:

 

Για τα οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση με 100 m2 συντελεστής δόμησης 1,6 με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 80%.

 

Για τα οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση με 200 m2 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,20. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η συνολική επιφάνεια των ορόφων να είναι 160 m2 και το ποσοστό κάλυψης να προσδιορίζεται από την παρακάτω σχέση:

 

ΠΚ = 160/2Ε, όπου Ε το εμβαδόν του οικοπέδου.

 

Για τα οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση με 300 m2 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,0. Στην περίπτωση αυτή η συνολική επιφάνεια των ορόφων επιτρέπεται να είναι 240 m2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.