Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 144

Άρθρο 144: Αναγκαστική συνένωση - συμμετοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος 93/1987, άρθρο 1 του από 17-08-1988 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Είναι δυνατόν να επιβάλλεται αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών ή αναγκαστική συμμετοχή ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών σε υφιστάμενους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, εφόσον με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σωστότερη πολεοδομική οργάνωση ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια της γενικότερης στεγαστικής και οικιστικής πολιτικής.

 

2. Η αναγκαστική συμμετοχή ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών ή αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών μπορεί να επιβάλλεται:

 

α) Στις περιπτώσεις α, β και γ που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 147.

 

β) Όταν η έκταση ενός ή και περισσότερων οικοδομικών συνεταιρισμών γειτνιάζει με περιοχές με μεγάλη κατάτμηση γης ή περιοχές αυθαιρέτων ή με περιοχές κατοικίας που χρειάζονται ανάπλαση, εξυγίανση και γενικά αναμόρφωση ή με εκτάσεις δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές.

 

γ) Όταν ιδιοκτησίες τρίτων παρεμβάλλονται στην έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού ιδιοκτητών γης και αντιπροσωπεύουν επιφάνεια το πολύ 35% της συνολικής επιφάνειας της προτεινόμενης για ανάπλαση περιοχής.

 

δ) Σε περίπτωση οικιστικών προβλημάτων από κάποιο απρόβλεπτο γεγονός όπως σεισμό, κατολίσθηση, πλημμύρα.

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 50, εφόσον η υπό πολεοδομική ρύθμιση έκταση βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού προ του 1923, οι διατάξεις δε του άρθρου 63, εφόσον η έκταση βρίσκεται εκτός σχεδίου με τον χαρακτηρισμό ως ζώνη αστικού αναδασμού. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός που προκύπτει δεν θεωρείται νέος αλλά οιονεί καθολικός διάδοχος του ή των προϋφιστάμενων, με αριθμό μελών το σύνολο των ατόμων που ήδη μετείχαν και των ατόμων που οι ιδιοκτησίες τους περιλαμβάνονται στην υπό ρύθμιση περιοχή όπως αυτή έχει καθορισθεί με το σχετικό προεδρικό διάταγμα.

 

Για τη διοίκηση και λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη ή αναμόρφωση της περιοχής με αστικό αναδασμό όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 63 και αποτελεί το φορέα ανάπτυξης της περιοχής.

 

3. Επίσης είναι δυνατόν να επιβάλλεται αναγκαστική συνένωση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών με εκτάσεις οικοδομικών οργανισμών ή και με εκτάσεις τρίτων που γειτνιάζουν, για τους ίδιους παραπάνω λόγους. Στην περίπτωση αυτή οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οικοδομικοί οργανισμοί διατηρούν την αυτοτέλειά τους.

 

Για την υλοποίηση της παραπάνω συνένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως ζώνη αστικού αναδασμού. Φορέας του αστικού αναδασμού, δύναται να οριστεί οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός, εφόσον συναινέσει προς τούτο η πλειοψηφία του όλου αριθμού των ιδιοκτητών που είναι κύριοι τουλάχιστον κατά τα 3/4 των συνενούμενων εκτάσεων. Η παράγραφος 2 του άρθρου 141 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.