Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 147

Άρθρο 147: Πολεοδόμηση υπαρχόντων οικοδομικών συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 23 του προεδρικού διατάγματος 93/1987)

 

1. Σε περίπτωση που η έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού διέπεται από ίδιο νομικό καθεστώς (π.χ. δασική, εποικιστική νομοθεσία, ειδικές ζώνες προστασίας, κ.λ.π.) εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις.

 

2. Για οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οικοδομικούς οργανισμούς που είχαν κατά τη 16-01-1984 νομίμως έκταση, μπορεί να κινηθεί η διαδικασία για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 142 αν οι εκτάσεις τους συμπεριλαμβάνονται σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο ή ζώνη οικιστικού ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ρύθμισης των χρήσεων γης και σε περιοχές που προβλέπονται απ' αυτά για χρήση κατοικίας.

 

Η οικιστική ανάπτυξη των εκτάσεων τους γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τα παραπάνω σχέδια χρήσεις ανεξάρτητα από την κατηγορία τους (αστικός - παραθεριστικός).

 

3. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί της προηγούμενης παραγράφου 2 που δεν συμπεριλαμβάνονται σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο ή ζώνη οικιστικού ελέγχου ή οποιαδήποτε σχέδια ρύθμισης των χρήσεων γης, μπορούν να ζητήσουν να κινηθεί η διαδικασία, για την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών ή την τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων ή να εκδοθεί η απόφαση οικιστικής καταλληλότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141.

 

4. Είναι δυνατόν κατά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης σε έκταση των οικοδομικών συνεταιρισμών της παραγράφου 2 να εγκρίνεται μόνο τμήμα του σχεδίου που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του οικοδομικού συνεταιρισμού κατά τη στιγμή της έγκρισης.

 

5. Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οικοδομικούς οργανισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και μέσα στα πλαίσια της χωροταξικής οργάνωσης και οικιστικής πολιτικής είναι δυνατόν να εξετάζονται κατ' αρχήν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 

α) Συνένωση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών που γειτνιάζουν είτε με τις διαδικασίες του άρθρου 139 είτε του άρθρου 144 και τη σύνταξη ενιαίας πολεοδομικής μελέτης.

 

β) Η ανταλλαγή εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών με ίσης αξίας εκτάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

γ) Η δυνατότητα μεταφοράς οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών από εκτάσεις προβληματικές ακατάλληλες για οικιστική ανάπτυξη, σε εκτάσεις ιδιοκτησίας άλλων οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών ή σε νέα έκταση και σύνταξη ενιαίας πολεοδομικής μελέτης.

 

δ) Η δυνατότητα σύστασης ή συμμετοχής σε εταιρείες μικτής οικονομίας ή άλλης μορφής εταιρείες κατά την κείμενη νομοθεσία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με σκοπό την ενιαία και οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη.

 

ε) Η ύπαρξη απαραίτητων λόγων για την αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών ή αναγκαστική συμμετοχή σε αυτούς ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην ίδια περιοχή όπως ειδικότερα περιγράφεται στο άρθρο 144.

 

6. Τις μελέτες για την υλοποίηση της προηγούμενης παραγράφου και σχετικές ρυθμίσεις στις παραπάνω περιπτώσεις συντάσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και για την πραγματοποίησή τους είναι δυνατόν να παρέχονται κατά περίπτωση ειδικά Κίνητρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος I και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας. Με βάση τις μελέτες αυτές ο οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός στη συνέχεια προβαίνει στη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.

 

7. Εφόσον εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών ή συνδυασμός έκτασης οικοδομικού συνεταιρισμού με την ευρύτερη περιοχή της πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 42, οι εκτάσεις αυτές των οικοδομικών συνεταιρισμών πολεοδομούνται κατά τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' του Μέρους II όπως ισχύουν και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος τμήματος I που αφορούν θέματα πολεοδόμησης.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.