Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 180

Άρθρο 180: Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων - Κέντρα διοίκησης αυτοκινητοδρόμων - Σταθμοί διοδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 23 παράγραφος 7 του νόμου 2300/1995)

 

Οι όροι δόμησης για τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ), Κέντρα Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (ΚΔΑ) και Σταθμούς Διοδίων (ΣΔ) σε ειδικές θέσεις, επιλεγμένες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων και δρόμων ταχείας κυκλοφορίας ορίζονται ως εξής:

 

α. Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ). Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 10.000 m2.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 15% της επιφάνειας του γηπέδου.
Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 20%
Αποστάσεις από τα πίσω και πλάγια όρια του γηπέδου: 7,5 m.
Αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων: 5 m.

 

Η απόσταση των κτιρίων από τον άξονα του δρόμου, καθώς και το ύψος των κτιρίων και των στεγάστρων καθορίζονται από τη σχετική μελέτη.

 

Επιτρέπεται η κατασκευή κτιριακών επιφανειών υπεράνω των αυτοκινητοδρόμων και κάθετα προς αυτούς (γεφυρωτές κατασκευές) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του από 15-06-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 632/Δ/1994).

 

β. Σταθμοί διοδίων και κέντρα διοίκησης αυτοκινητοδρόμων (σταθμών διοδίων - κέντρων διοίκησης αυτοκινητοδρόμων)

 

Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 1.000 m2.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης γηπέδου: 30% της επιφάνειας του γηπέδου.
Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 50%
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
Μέγιστο ύψος κτιρίων: 7,5 m + 1,5 m για τη στέγη.
Αποστάσεις των κτιρίων από πίσω και πλάγια όρια: 5 m.

 

Η απόσταση των κτιρίων από τον άξονα του δρόμου καθορίζεται από τη σχετική μελέτη.

 

γ. Οι μελέτες εφαρμογής των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, κέντρων διοίκησης αυτοκινητοδρόμων και σταθμών διοδίων εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (ΔΕΕΑΠ).

 

δ. Για την κατασκευή των πιο πάνω εγκαταστάσεων (σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, κέντρων διοίκησης αυτοκινητοδρόμων και σταθμών διοδίων) δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας από την πολεοδομική υπηρεσία, αλλά η έγκριση των μελετών εφαρμογής επέχει θέση οικοδομικής άδειας. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων αυτών με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, τηλεφώνου κ.λ.π. γίνεται ύστερα από βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του ταμείου εθνικής οδοποιίας ότι τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.