Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 181

Άρθρο 181: Ζώνες γύρω από εγκεκριμένα σχέδια οικισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 14 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο μόνο παράγραφος 5 του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 1 του νόμου 3976/1929)

 

1. Στα γήπεδα που περιλαμβάνονται μέσα σε ζώνη η οποία εκτείνεται γύρω από τα τελευταία όρια των σχεδίων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, οι εργασίες δόμησης επιτρέπονται σύμφωνα με ορισμένους όρους και περιορισμούς όσον αφορά στο εμβαδόν και τις διαστάσεις των γηπέδων και τον όγκο των κτιρίων που ανεγείρονται σε αυτά. Στις εργασίες αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 130. Οι πιο πάνω όροι και περιορισμοί ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για κάθε πόλη και μπορεί να μην είναι οι ίδιοι για όλα τα τμήματα της ζώνης της ίδιας πόλης.

 

2. Εφόσον στα γήπεδα της προηγούμενης παραγράφου ανεγείρονται κτίρια, οι ιδιοκτήτες τους είναι υποχρεωμένοι να δημιουργήσουν και να συντηρούν δενδροφυτείες στις θέσεις και με τον τρόπο που θα καθορίσει η αρμόδια τεχνική υπηρεσία.

 

3. Τα όρια της ζώνης της παραγράφου 1 ορίζονται σε κάθε περίπτωση με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Εάν τα όρια δεν έχουν ορισθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, θεωρείται ότι υφίσταται αυτοδικαίως ζώνη η οποία έχει πλάτος 500 m. Εάν το πλάτος της ζώνης έχει ορισθεί, μόνο να αυξηθεί μπορεί και όχι να μειωθεί. Στην περίπτωση που το σχέδιο επεκταθεί μέσα στη ζώνη, θεωρείται ότι επεκτείνεται και αυτή αυτοδίκαια σε κάθε θέση επέκτασης του σχεδίου και κατά πλάτος ίσο με την επέκταση αυτή.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος για τις ζώνες ισχύουν και για τις ζώνες πόλεων κ.λ.π. που υπάρχουν δυνάμει των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι την 27-05-1924 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της [A] 29014/24-05-1924 απόφασης (ΦΕΚ 48/Β/1924)) και μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως, εν μέρει ή στο σύνολό τους, και στις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τους συνοικισμούς που δεν έχουν ακόμα εγκεκριμένο σχέδιο.

 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ως όρια για τον καθορισμό της ζώνης λαμβάνονται οι οικοδομές που υπάρχουν στα άκρα της πόλης, κωμόπολης κ.λ.π.

 

5. Για κάθε αμφιβολία ως προς τα όρια και τη θέση γενικά της ζώνης κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου αποφαίνεται η αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Εάν οι ενδιαφερόμενοι ασκήσουν ένσταση κατά των αποφάσεων της αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.