Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 187

Άρθρο 187: Προστασία ακτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 23, 24 του νόμου 1337/1983, προεδρικό διάταγμα 236/1984)

 

1. Επιτρέπεται για δημόσια ωφέλεια η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη δημιουργία οδών προσπέλασης προς την παραλία και τον αιγιαλό καθώς και των αναγκαίων χώρων στάθμευσης οχημάτων. Οι οδοί είναι δημοτικές ή κοινοτικές κατά περίπτωση και δεν υπάγονται στις κατηγορίες των οδών που παρέχουν ειδικές δυνατότητες κατάτμησης και ανοικοδόμησης. Για την απαλλοτρίωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

 

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο οδοί προσπέλασης δημιουργούνται σύμφωνα με γενικότερο σχεδιασμό που καταρτίζεται από τις αρμόδιες νομαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και διαμορφώνονται ως πεζόδρομοι, χωρίς να αποκλείεται σε ορισμένες πρόσφορες θέσεις η διαμόρφωση οδών και χώρων στάθμευσης για τροχοφόρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα με την πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης, μέσα στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασμού.

 

3. Από 14-03-1983 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 1337/1983), σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 m από την ακτή ή την όχθη δημόσιων λιμνών (εκτός αν έχει ορισθεί μεγαλύτερο πλάτος ζώνης οικιστικού ελέγχου κατά το άρθρο 183 δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις.

 

Κατ' εξαίρεση περιφράξεις επιτρέπονται σε περίπτωση που είναι αναγκαίες για την προστασία καλλιεργειών ή άλλων ειδικών χρήσεων που προσδιορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μια φορά με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Με το διάταγμα αυτό καθορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής που επιτρέπει την κατ' εξαίρεση περίφραξη ως και ο τρόπος, το είδος και η έκταση της περίφραξης αυτής.

 

Στις πιο πάνω περιοχές είναι δυνατόν με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας να επιβληθεί η διακοπή των εργασιών κάθε είδους περίφραξης, καθώς και η κατεδάφιση περιφράξεων που έχουν τελειώσει, εφόσον οι περιφράξεις αυτές παρεμποδίζουν την πρόσβαση προς την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης και στο μέτρο που η διακοπή ή η κατεδάφιση εξυπηρετεί την πρόσβαση αυτή ή που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι περιφράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρούνται αυθαίρετες και εφαρμόζονται για την κατεδάφισή τους οι διαδικασίες του άρθρου 382.

 

4. Ως ακτή για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης νοείται το προς την ξηρά όριο του αιγιαλού και, αν η οριογραμμή αυτή δεν έχει προσδιοριστεί κατά τις κείμενες διατάξεις, νοείται η διαχωριστική γραμμή ξηράς - θάλασσας.

 

5. Οι κάτοχοι ή αυτοί που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί στον αιγιαλό κατά παράβαση του άρθρου 11 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 περί αιγιαλού και παραλίας, όπως ισχύει ή του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2687/1953 περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού, όπως ισχύει, αποβάλλονται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης.

 

6. Τα κτίσματα αυτά μπορεί να διατεθούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε κοινωφελή ιδρύματα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών, μέχρι την κατεδάφισή τους.

 

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 3 επιτρέπονται οι περιφράξεις σε ζώνη πλάτους 500 m από την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης για την προστασία των εξής καλλιεργειών ή ειδικών χρήσεων:

 

Ειδικών καλλιεργειών, που η περίφραξη τους είναι αναγκαία για την προστασία τους και την προστασία του κοινού από φυτοφάρμακα. Οι καλλιέργειες αυτές είναι κηπευτικά οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, ανθοκομικές καλλιέργειες, καλλιέργειες υπό κάλυψη, νέες φυτείες, φυτώρια.
Κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων.
Τουριστικών - Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων - Βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Χώρων και εγκαταστάσεων τεχνικής εξυπηρέτησης οικισμών.

α) Βιολογικού καθαρισμού

β) Εγκαταστάσεων και δεξαμενών ύδρευσης

γ) Εγκαταστάσεων ΔΕΗ, ΟΤΕ

Στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
Μεγάλων συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων (λιμάνια, αεροδρόμια κ.λ.π.)
Αρχαιολογικών χώρων.
Μνημείων της φύσης, υγροτόπων, υδροβιότοπων, σημαντικών πηγών γλυκού νερού.
Εκτροφείων θηραμάτων.
Κτιρίων εκπαίδευσης - σχολεία κ.λ.π.
Κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί σταθμοί - παιδικές κατασκηνώσεις - άσυλα κ.λ.π.)
Κτιρίων περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές κ.λ.π.).
Αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. πισίνες, τένις κ.λ.π.)
Οργανωμένων πλαζ.
Παιδικών χαρών - παιδότοπων.
Φυλακών - Σωφρονιστικών ιδρυμάτων.
Νεκροταφείων.
Μονών.
Κτιρίων δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών.
Χώρων συνάθροισης κοινού (υπαίθρια θέατρα, κινηματογράφοι).
Χώρων εκθέσεων και αγοράς.
Λατομικών χώρων μόνο στα ανώτερα κάθε φορά όρια των μετώπων εκμετάλλευσης.

 

9. Οι περιφράξεις πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 50 m από τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη δημόσιας λίμνης.

 

α) Εξαιρούνται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεγάλες συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις, ειδικές περιπτώσεις βιομηχανικών συγκροτημάτων (μεταλλουργίες, πετρελαιοειδή, μονάδες παραγωγής τσιμέντου κ.λ.π.), οι σκάλες φόρτωσης υλικών εξορυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι υπόλοιπες χρήσεις που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας και μετά από πρόταση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, η περίφραξή τους σε απόσταση μικρότερη των 50 m από την ακτή κ.λ.π., είναι απόλυτα απαραίτητη για τη λειτουργία τους.

 

β) Για τις ειδικές καλλιέργειες, επιτρέπεται η περίφραξή τους και σε απόσταση μικρότερη των 50 m όταν δεν παρεμποδίζεται η παράλληλη προς τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη της λίμνης, προσπέλαση του κοινού. Η απόσταση αυτή καθορίζεται κατά περίπτωση από τις κατά τόπους πολεοδομικές υπηρεσίες ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,5 m.

 

10. Η περίφραξη των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετείται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 5 m γύρω από το περίγραμμα του κτιρίου ή γύρω από τα ακραία κτίσματα του συγκροτήματος των οικίσκων, όταν πρόκειται για διεσπαρμένα κτίρια. Για τα camping και τις κατασκηνώσεις οι περιφράξεις καθορίζονται κατά περίπτωση από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, ύστερα από πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

11. Δεν επιτρέπεται η περίφραξη ολόκληρου του γηπέδου στις καλλιέργειες ή ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 8 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα γηπέδου πλάτους 3 m, τουλάχιστον στο ένα όριο του γηπέδου.

 

Όπου από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόσταση κτίσματος από τα όρια του γηπέδου 2,5 m, τότε το πλάτος του μη περιφρασσόμενου τμήματος του γηπέδου ορίζεται σε 2,5 m.

 

12. Σε περίπτωση που το πρόσωπο του γηπέδου το παράλληλο προς την ακτή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 300 m επιβάλλεται σε κάθε τμήμα γηπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 300 μ. να διακόπτεται η περίφραξη και να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα του γηπέδου κάθετο προς την ακτή, πλάτους τουλάχιστον 3 m.

 

13. Ο ειδικότερος προσδιορισμός της έκτασης και της θέσης της περίφραξης του γηπέδου καθορίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια πολεοδομική αρχή.

 

14. Το συνολικό ύψος της περίφραξης δεν μπορεί να υπερβεί τα 2,5 m και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση η κατασκευή της να είναι συμπαγής.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται συμπαγές περίγραμμα όπου αυτό επιβάλλεται από την αρχαιολογική υπηρεσία και σε ύψος σύμφωνα με απόφαση της οικείας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ή του Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Επίσης επιτρέπεται για τις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μονές, νεκροταφεία, άσυλα, σωφρονιστικά ιδρύματα και φυλακές ή κατασκευή συμπαγούς τοιχοποιίας συνολικού ύψους 2,5 m.

 

15. Οι ακριβείς διαστάσεις, το ύψος και ο τρόπος κατασκευής των περιφράξεων ορίζονται από την κατά τόπους αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

 

16. Για οποιοδήποτε είδος περίφραξης απαιτείται άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, που πρέπει να αιτιολογεί πλήρως την αναγκαιότητα και την απαιτούμενη έκταση της περίφραξης.

 

17. Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας για περίφραξη οι ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, εφόσον βρίσκονται σε περιοχές όπου συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

 

α) Έχουν αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα

 

β) Δεν είναι πόλοι παραθεριστικού-τουριστικού ενδιαφέροντος και δεν γειτνιάζουν ούτε έχουν λειτουργική εξάρτηση με πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακούς οικισμούς και αστικά κέντρα.

 

Για την εφαρμογή των όρων της παραγράφου αυτής ως παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται όσοι έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα και έχουν ειδικούς όρους δόμησης ή όσοι είναι παραδοσιακού χαρακτήρα κατά την κρίση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Ως πόλοι με παραθεριστικό και τουριστικό ενδιαφέρον, θεωρούνται οι περιοχές που παρουσιάζονται ως πόλοι τακτικών ή εποχιακών συγκεντρώσεων παραθεριστών και τουριστών.

 

Με απόφαση του νομάρχη που εκδίδεται με πρόταση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου προσδιορίζονται οι περιοχές κάθε νομού που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

 

18. Σε περίπτωση που η περιοχή προστατεύεται ή ελέγχεται από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως αρχαιολογικός χώρος, περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κ.λ.π. είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για το είδος και τον τρόπο της περίφραξης.

 

19. Ειδικό για την περίφραξη των ειδικών καλλιεργειών η άδεια εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων κατά τόπο υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται από το νομάρχη και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της πολεοδομικής υπηρεσίας, έναν εκπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας και έναν εκπρόσωπο της αγροφυλακής. Η επιτροπή γνωμοδοτεί μετά από αυτοψία.

 

20. Η άδεια για την περίφραξη των περιπτώσεων της παραγράφου 9 εδάφιο α του παρόντος εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μετά από εισήγηση των αρμοδίων φορέων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

 

21. Για τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών που ανεγείρονται εκτός σχεδίου επιτρέπεται η περίφραξή τους ακόμη και αν βρίσκονται μέσα σε ζώνη 500 m από την ακτή, εφόσον αυτό προβλέπεται από το διάταγμα που καθορίζει το χώρο ανέγερσής τους.

 

22. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή σε εγκαταστάσεις κ.λ.π. που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.