Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 188

Άρθρο 188: Οριοθέτηση ρεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2, 3 του νόμου 880/1979, άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο γ' του νόμου 2052/1992)

 

1. Οι χείμαρροι, τα ρυάκια, τα ρέματα που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) με κατάλληλη κλίμακα, που συντάσσεται:

 

α) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή

β) από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του νομού ή

γ) από τους δήμους ή κοινότητες ή

δ) από ιδιώτη μηχανικό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που έχει αρμοδιότητα για τη σύνταξη τέτοιου διαγράμματος.

 

Στις περιπτώσεις γ' και δ' η ακρίβεια της αποτύπωσης επαληθεύεται από την αρμόδια Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών η οποία και θεωρεί το σχετικό διάγραμμα.

 

2. Ο καθορισμός της οριογραμμής (όχθης) των ρεμάτων, χειμάρρων ή ρυακιών της προηγούμενης παραγράφου σημειώνεται στο διάγραμμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του νομού.

 

3. Τα παραπάνω διαγράμματα επικυρώνονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνώμη του οικείου δήμου ή κοινότητας, η οποία παρέχεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη σχετική πρόσκληση ή και χωρίς τη γνώμη αυτή ύστερα από πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας.

 

Σε περιπτώσεις που η έγκριση, επέκταση ή τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων ανήκει στην αρμοδιότητα του νομάρχη, η επικύρωση του καθορισμού της οριογραμμής των ρεμάτων, των χειμάρρων ή των ρυακιών γίνεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από γνώμη του δήμου ή κοινότητας ή και χωρίς αυτή με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χαρακτηρίζονται ρέματα, χείμαρροι και ρυάκια που βρίσκονται εντός του νομού Αττικής ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή ο καθορισμός της οριογραμμής (όχθης) των παραπάνω ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακιών γίνεται με προεδρικό διάταγμα και με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.