Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 199

Άρθρο 199: Περιεχόμενο απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 του νόμου 2300/1995)

 

1. Η κατά το άρθρο 195 παράγραφος 1 απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε βαρυνόμενο ακίνητο του άρθρου 196:

 

α) περιλαμβάνει τις ενδείξεις προσδιορισμού του ακινήτου για το οποίο εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, το εμβαδόν του οικοπέδου αυτού και τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής, με βάση τον οποίο εγκρίνεται η μεταφορά μέρους ή όλου του συντελεστή αυτού. Για μεταφορά συντελεστή δόμησης από οικόπεδο με διατηρητέο κτίριο, το οποίο μπορεί να κατατμηθεί σε δύο ή περισσότερα άρτια κατά κανόνα οικόπεδα, λαμβάνεται τμήμα του οικοπέδου όπου βρίσκεται το διατηρητέο κτίριο και το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της κατά κανόνα αρτιότητας. Μπορεί ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης του ακινήτου με διατηρητέο κτίριο να υπολογιστεί σε τμήμα οικοπέδου μεγαλύτερου της αρτιότητας ή και σε ολόκληρο το οικόπεδο, εφόσον κατά την κρίση της αρχής αυτό επιβάλλεται από το σχήμα του οικοπέδου ή εφόσον έχει χαρακτηριστεί ο περιβάλλων το κτίριο ακάλυπτος χώρος του ακινήτου ως διατηρητέος.

 

β) μνημονεύει τους ελεγχθέντες κυρίους αυτού,

 

γ) προσδιορίζει τις μεταφερόμενες επιφάνειες σύμφωνα με το άρθρο 198.

 

2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου απαιτούνται:

 

α) η υποβολή και έγκριση της σχετικής μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου 200.

 

β) η παροχή της συναίνεσης των κυρίων ή συγκυρίων σύμφωνα με το άρθρο 201.

 

γ) η υποβολή κατά το άρθρο 202 της έκθεσης ελέγχου τίτλων με τα οικεία αντίγραφα και πιστοποιητικά, καθώς και η συμπληρωματική αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

 

δ) η υποβολή των σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 202 αποδεικτικών κοινοποίησης σε τρίτους που έχουν εγγράψει ή σημειώσει δικαιώματά τους στο ακίνητο.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.