Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 195

Άρθρο 195: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 2 και 20 παράγραφος 1 του νόμου 2300/1995)

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για κάθε ακίνητο το οποίο με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος I χαρακτηρίζεται ως βαρυνόμενο, εκτός από τα ακίνητα της παραγράφου 2 της ενότητας Α του άρθρου 196, μπορεί να εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης για ολόκληρο το συντελεστή δόμησης, που σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις μπορεί να υλοποιηθεί στο ακίνητο σε υπέργειους ορόφους (δεν περιλαμβάνονται τα υπόγεια) ή για το μη υλοποιηθέν τμήμα του, με βάση μελέτη, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 200. Για τα ακίνητα της παραγράφου 2 της ενότητας Α του άρθρου 196, ο τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης χορηγείται για τις επιφάνειες που προκύπτουν από το γινόμενο του εμβαδού του ρυμοτομούμενου τμήματος του ακινήτου επί τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής.

 

Οι παραπάνω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αίτηση των κυρίων ή συγκυρίων των ακινήτων, εκτός αν πρόκειται για Βαρυνόμενα ακίνητα των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 που αντιστοιχεί στον καθένα.

 

2. Ο χορηγούμενος κατά την προηγούμενη παράγραφο τίτλος παρέχει το δικαίωμα στο δικαιούχο να μεταφέρει το συντελεστή δόμησης που αναγράφεται σε αυτόν, σε ωφελούμενο ακίνητο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος 1. Η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που καθορίζεται με τα άρθρα 198 έως 212.

 

3. Η μεταφορά συντελεστή γίνεται επ' ωφέλεια των εχόντων δικαιώματα κυριότητας στο βαρυνόμενο ακίνητο, στους οποίους ανήκει και το αντάλλαγμα για τη μεταφορά συντελεστή. Η παροχή του ανταλλάγματος αυτού, καθώς και η πρώτη μεταβίβασή του, δεν υπόκειται στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, δικαίωμα, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε τρίτου. Στην περίπτωση δικαιούχων δουλείας ή ενοχικού δικαιώματος, οι οποίοι σύμφωνα με τις συμφωνίες με τους κυρίους δικαιούνται τη χρήση ή την κάρπωση του ακινήτου μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του συντελεστή δόμησης, η μεν αίτηση για τη χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης υποβάλλεται από τους κυρίους, η δε ωφέλεια (αντάλλαγμα) περιέρχεται στο σύνολό της ή εν μέρει σε εκείνον, ο οποίος κατά τις παραπάνω συμφωνίες και κατά το μέτρο και διάρκεια που συνάγεται από αυτές δικαιούται τη χρήση ή κάρπωση του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης. Εάν ο ως αντάλλαγμα μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης δεν χρησιμοποιηθεί αυτούσια από τον κύριο του ακινήτου, κατά τα παραπάνω, αλλά διατεθεί υπέρ τρίτου ως αντάλλαγμα, ο καταβάλλων το αντάλλαγμα στον κύριο, απαλλάσσεται κάθε υποχρέωσης έναντι ενδεχομένων αξιώσεων αυτών που έλκουν δικαιώματα από τις συμφωνίες με τον κύριο. Αυτοί δικαιούνται να αναχθούν μόνο κατά του κυρίου που εισέπραξε.

 

4. Ο μεταφερόμενος κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συντελεστής δόμησης αφαιρείται πάγια από το βαρυνόμενο ακίνητο και προστίθεται στο ωφελούμενο ακίνητο. Ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης θα προστίθεται στον κάθε φορά καθοριζόμενο συντελεστή δόμησης του ωφελούμενου ακινήτου, αφαιρείται δε πάντοτε από τον κάθε φορά καθοριζόμενο συντελεστή δόμησης του βαρυνόμενου ακινήτου. Η σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος I Μεταφορά συντελεστή δόμησης ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων των κυρίων των ακινήτων, συνοδεύει δε το ακίνητο ακόμα και στις περιπτώσεις πρωτότυπου τρόπου κτήσης της κυριότητας επ' αυτού.

 

5. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τμήματος 1, επιτρέπεται η μεταφορά και του συνόλου του συντελεστή δόμησης των ακινήτων των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 της ενότητας Α του άρθρου 196, εφόσον οι κύριοι ή συγκύριοι αυτού παραχωρήσουν χωρίς άλλο αντάλλαγμα την κυριότητα αυτού στο Δημόσιο ή στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση συγκυριότητας η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμοστεί και για κάθε συγκύριο για το ποσοστό που του ανήκει. Οι φορολογικές απαλλαγές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

 

6. Η σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος 1 μπορεί να γίνει και μερικά ή και διαδοχικά από το ίδιο βαρυνόμενο ή από διάφορα βαρυνόμενα ακίνητα προς το ίδιο ή διάφορα ωφελούμενα ακίνητα.

 

7. Στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 της ενότητας Α του άρθρου 196, η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης εγκρίνεται και για το τυχόν ρυμοτομούμενο τμήμα (δομημένο ή μη) του διατηρητέου ακινήτου, καθώς και για το τμήμα του που προβλέπεται ως στοά και καλύπτεται από διατηρητέο κτίριο.

 

8. Όπου οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας παραπέμπουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 και στα σχετικά εκτελεστικά διατάγματα (προεδρικά διατάγματα 470/1979 και 510/1979) από 12.4.1995 εννοούνται οι διατάξεις του παρόντος τμήματος 1.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.