Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 205

Άρθρο 205: Έκδοση τίτλου συντελεστή δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 12 του νόμου 2300/1995)

 

1. Για την παράσταση του κατά τις διατάξεις του παρόντος τμήματος I εγκριθέντος δικαιώματος των κυρίων ή συγκυρίων του βαρυνόμενου ακινήτου επί του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης εκδίδεται τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, στον οποίο ενσωματώνεται το δικαίωμα αυτό. Ο τίτλος είναι πάντοτε ονομαστικός και διαιρετός, μεταβιβάζεται δε κατά τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.

 

2. Για την έκδοση του τίτλου προσκομίζονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία:

 

α) πιστοποιητικά των υποθηκοφυλακείων ότι σημειώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 203 στο περιθώριο των μερίδων του υποθηκοφυλακείου η έκδοση της απόφασης έγκρισης χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης,

 

β) συμπληρωματική έκθεση για τον έλεγχο των τίτλων που καλύπτει το χρόνο από την πρώτη κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 202 έκθεση μέχρι και την επόμενη της σημείωσης της παραπάνω απόφασης στο περιθώριο των οικείων μερίδων και επισημαίνει τις τυχόν κατά το χρόνο αυτό επελθούσες μεταβολές. Η έκθεση συνοδεύεται από τα αναγκαία πιστοποιητικά, όχι παλαιότερα των 5 ημερών, συντάσσεται δε κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 202.

 

3. Εάν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο συμπληρωματική έκθεση προκύπτει ότι δεν επήλθαν μεταβολές στα πρόσωπα των δικαιουμένων να ζητήσουν τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, ο τίτλος εκδίδεται με βάση την απόφαση που έχει εκδοθεί.

 

4. Εάν, αντίθετα, από την κατά την παράγραφο 2 συμπληρωματική έκθεση και τα σχετικά πιστοποιητικά προκύπτει μεταβολή στα πρόσωπα αυτά, η έκδοση του τίτλου αναβάλλεται μέχρι να τροποποιηθεί η εκδοθείσα απόφαση για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης για το συγκεκριμένο βαρυνόμενο ακίνητο. Για την τροποποίηση αυτή και την περαιτέρω διαδικασία για την έκδοση τίτλου, εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες διατάξεις του παρόντος τμήματος 1.

 

5. Σε όλες τις περιπτώσεις ο εκδιδόμενος τίτλος περιλαμβάνει:

 

α) το ονοματεπώνυμο των κυρίων ή των συγκυρίων στο όνομα των οποίων εκδίδεται ο τίτλος.

 

β) άκρως συνοπτική μνεία του βαρυνόμενου ακινήτου, από το οποίο μεταφέρεται ο συντελεστής δόμησης,

 

γ) ένδειξη της απόφασης ή των αποφάσεων με τις οποίες εγκρίθηκε η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης και ένδειξη των γενομένων σχετικών σημειώσεων των αποφάσεων αυτών στα οικεία βιβλία των μεταγραφών,

 

δ) το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου του βαρυνόμενου ακινήτου,

 

ε ) το συντελεστή δόμησης ο οποίος ισχύει για το βαρυνόμενο ακίνητο κατά το χρόνο έγκρισης της μεταφοράς (αυτός που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ακίνητο συντελεστής δόμησης, χωρίς να υπολογίζονται οι υπόγειοι χώροι).

 

στ) το μέρος του συντελεστή που εγκρίθηκε η μεταφορά αναγομένου σε m2 μεταφερόμενων επιφανειών ορόφων του βαρυνόμενου ακινήτου,

 

ζ) το μέρος της επιφάνειας από την παραπάνω εγκριθείσα μεταφορά για το οποίο ισχύει ο τίτλος, σε περίπτωση κατά την οποία διαιρείται σε περισσότερους τίτλους η παράσταση όλου του δικαιώματος της εγκριθείσας μεταφοράς συντελεστή,

 

η) την ένδειξη αν ο τίτλος είναι ο αρχικά εκδιδόμενος ή αν εκδίδεται σε αντικατάσταση προηγούμενου, τον αριθμό του αντικαθιστάμενου τίτλου και την αιτία της αντικατάστασης.

 

6. Ο εκδιδόμενος τίτλος λαμβάνει αύξοντα αριθμό από βιβλίο τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, που τηρείται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία, από τον προϊστάμενο της οποίας και υπογράφεται. Για την καταχώρηση του τίτλου στο παραπάνω βιβλίο συντάσσεται πριν από την παράδοσή του στους δικαιούχους επισημειωματική πάνω στον τίτλο πράξη, που υπογράφεται από τον εντεταλμένο για την τήρηση του βιβλίου αυτού υπάλληλο. Του εκδιδόμενου τίτλου τηρείται υπηρεσιακό πρωτότυπο που τίθεται στο φάκελο του Μητρώου.

 

7. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι παραδίδονται σε αυτούς υπέρ των οποίων εκδόθηκαν λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν κατά την παράγραφος 2 του άρθρου 201 όρων ή των τυχόν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 202 ληφθέντων ασφαλιστικών μέτρων.

 

8. Για την έκδοση και παράδοση του τίτλου εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου της παραπάνω αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καταχωρείται στην ίδια στήλη του Βιβλίου Τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.