Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 210

Άρθρο 210: Πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 17 του νόμου 2300/1995)

 

1. Η πραγματοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου κυρίου ή συγκυρίων του ακινήτου αυτού ή αυτού που έλκει δικαιώματα από αυτούς, που υποβάλλεται στην αρμόδια, για την περιοχή του ωφελούμενου ακίνητου, περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (περίπτωση η' του άρθρου 194).

 

2. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των διατιθέμενων από τους αιτούντες ενός ή περισσότερων τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης και τα κατά την επόμενη παράγραφο στοιχεία και μελέτη των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν στο ωφελούμενο ακίνητο. Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών που ισχύουν κάθε φορά για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

3. Στα κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία και μελέτη επί του ωφελούμενου ακινήτου περιλαμβάνονται:

 

α) αίτηση του κυρίου ή των τυχόν συγκυρίων των τίτλων με συναίνεση αυτών για τη χρησιμοποίηση του διατιθέμενου τίτλου ή τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης και αντίγραφο της απόφασης έγκρισης χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το βαρυνόμενο ακίνητο.

 

β) αρχιτεκτονική μελέτη για το ωφελούμενο ακίνητο με τις επιφάνειες που ζητούνται με μεταφορά συντελεστή δόμησης διαγραμμισμένες στο διάγραμμα κάλυψης.

 

γ) τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου του ωφελούμενου ακινήτου πάνω στο οποίο αναγράφονται, σε υπόμνημα, οι ισχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις.

 

δ) τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται συνοπτικά τα στοιχεία της μετά τη μεταφορά σχεδιαζόμενης να ανεγερθεί οικοδομής και προεκτίμηση, από μέρους του αιτούντος, των πρόσθετων επιφανειών δόμησης, που προκύπτουν από μεταφορά συντελεστή δόμησης στο ωφελούμενο ακίνητο, κατ' εφαρμογή του τύπου του άρθρου 198 παράγραφος 2. Η προεκτίμηση αυτή θα βασίζεται στις ισχύουσες κατά την υποβολή του αιτήματος αντικειμενικές αξίες γης των ωφελούμενου και βαρυνόμενου ακινήτων ή στις εικαζόμενες από τους αιτούντες, όταν δεν ισχύουν αντικειμενικές αξίες στην περιοχή των ακινήτων αυτών.

 

ε) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών εφόσον απαιτούνται (όπως π.χ. σύμφωνη γνώμη αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού όταν το ωφελούμενο συνορεύει με ακίνητο στο οποίο υπάρχει χαρακτηρισμένο οικοδόμημα ως έργο τέχνης).

 

4. Κατ' αρχήν η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί τον προέλεγχο των παραπάνω στοιχείων Και της αρχιτεκτονικής μελέτης ως προς τον ισχύοντα στην περιοχή κανονικό, χωρίς τη μεταφορά, συντελεστή, τη συμμόρφωση του κτιρίου προς τους υπόλοιπους όρους δόμησης της περιοχής και ιδιαίτερα ως προς το ότι το κτίριο που πρόκειται να κατασκευαστεί πληροί τα κριτήρια του άρθρου 197 για τις περιοχές υποδοχής συντελεστή δόμησης ή τα ειδικά κριτήρια της ειδικής ζώνης υποδοχής συντελεστή, εάν το ωφελούμενο βρίσκεται σε τέτοια περιοχή, ως προς την τοποθέτηση και εμφάνιση των πρόσθετων από μεταφορά συντελεστή δόμησης προκυπτόντων κτιριακών όγκων. Μετά τον προέλεγχο η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ζητά την κατά τις διατάξεις του άρθρου 211 εκτίμηση της αξίας γης των βαρυνόμενου και ωφελούμενου ακινήτων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την ενδεχόμενη προσαρμογή της μελέτης τους ή την απόκτηση και προσκόμιση από αυτούς και άλλων τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης βαρυνόμενων ακινήτων, εάν οι οριστικές εκτιμήσεις της αξίας γης δεν καλύπτουν τις πρόσθετες επιφάνειες που προβλέπονται από τη μελέτη.

 

5. Μετά τις προσαρμογές της μελέτης και την προσκόμιση στην παραπάνω υπηρεσία όλων των απαιτούμενων τίτλων, εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης και ακυρώνονται οι τίτλοι στους οποίους στηρίζεται η μεταφορά αυτή.

 

6. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφαση περιλαμβάνει σαφή ένδειξη του ωφελούμενου ακινήτου, τους ακυρούμενους τίτλους, μαζί με συνοπτική μνεία των ουσιωδών στοιχείων τους, τις εκτιμηθείσες αξίες γης (συντελεστές Α)β και Α)ω του άρθρου 198) την κατ' εφαρμογή του ίδιου άρθρου 198 προκύπτουσα πρόσθετη μεταφερόμενη επιφάνεια ορόφων στο ωφελούμενο ακίνητο, το μέγεθος της αύξησης του ισχύοντα συντελεστή δόμησης, λόγω της εγκρινόμενης μεταφοράς στο ωφελούμενο ακίνητο, καθώς και τα χαρακτηριστικά των δομούμενων επί πλέον όγκων στο ωφελούμενο ακίνητο. Η απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία.

 

7. Με βάση την κατά τις προηγούμενες παραγράφους απόφαση:

 

α) γίνεται ακύρωση των αντίστοιχων τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης με επισημείωση στο πίσω μέρος αυτών της ακύρωσης από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία με μνεία της απόφασης. Οι ακυρούμενοι τίτλοι με αντίγραφο της απόφασης αποστέλλονται αμέσως με απόδειξη στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία, η οποία προβαίνει στις σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης,

 

β) διενεργείται, με αίτηση των ενδιαφερομένων, η σημείωση στο περιθώριο της οικείας μερίδας των υποθηκοφυλακείων, στα οποία υπάγονται τα βαρυνόμενα και ωφελούμενα ακίνητα, η υπέρ του ωφελούμενου ακινήτου πραγματοποιηθείσα μεταφορά συντελεστή δόμησης. Οι συνέπειες της παραγράφου 4 του άρθρου 195 για το ωφελούμενο ακίνητο αρχίζουν από τη σημείωση της απόφασης έγκρισης,

 

γ) εκδίδεται, με εφαρμογή κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων, η οικοδομική άδεια, από την ίδια περιφερειακή υπηρεσία, για τις περιλαμβανόμενες στην κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου εγκριθείσα μελέτη εργασίες, αφού προσκομιστεί και το πιστοποιητικό για την κατά την προηγούμενη περίπτωση β' σημείωση.

 

8. Εάν κάποιος τίτλος αναλίσκεται μόνο μερικά λόγω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι, η επισημείωση της ακύρωσης, κατά την περίπτωση α της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, γίνεται μόνο για το ακυρούμενο μέρος, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία παραδίδει στο δικαιούχο σχετική βεβαίωση, η δε κεντρική υπηρεσία εκδίδει νέο τίτλο για το υπολειπόμενο και μη ακυρούμενο μέρος του τίτλου.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.