Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 214

Άρθρο 214: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 21 του νόμου 2300/1995)

 

1. Οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) που έχουν καθοριστεί με προεδρικά διατάγματα πριν από την 12-04-1995, εξακολουθούν να ισχύουν μετονομαζόμενες σε ειδικές ζώνες υποδοχής συντελεστή, μόνον εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της ενότητας Α του άρθρου 197 αυτού, βεβαιούμενου τούτου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ζώνες αγοράς συντελεστή οι οποίες προβλέπονται από εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια είναι δυνατόν να εγκρίνονται ως ειδικές ζώνες υποδοχής συντελεστή με τη διαδικασία της ενότητας Δ του άρθρου 197, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της ενότητας Α του ίδιου άρθρου.

 

2. Εξακολουθούν να ισχύουν τίτλοι μεταφοράς συντελεστή δόμησης που έχουν εκδοθεί πριν από την 12-04-1995.

 

3. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης με βάση προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί πριν από την 12-04-1995 εφόσον τα προεδρικά διατάγματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

 

4. Αιτήματα για έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει μέχρι 30-05-1994 θετικά το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, προωθούνται για έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 195.

 

5. α) Επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης εφόσον μέχρι την 30-05-1994 έχει εκδοθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα ή απόφαση προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας για τις περιπτώσεις εντός εγκεκριμένων ζωνών αγοράς συντελεστή ή έχει κατατεθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, πλήρης φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 42 του νόμου 2145/1993. Η άδεια αυτή εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, εφόσον για το ακίνητο συντρέχουν τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3 της ενότητας Α του άρθρου 197.

 

β) Εάν δεν συντρέχουν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης α' για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία διακόπτει προσωρινά τις οικοδομικές εργασίες ή αναβάλλει την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Στη συνέχεια στις μεν περιπτώσεις περιοχών εκτός ζωνών αγοράς συντελεστή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καταργείται το προεδρικό διάταγμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο συγκεκριμένο ωφελούμενο ακίνητο, στις δε περιπτώσεις εντός ζωνών αγοράς συντελεστή ανακαλείται η εκδοθείσα απόφαση προϊσταμένου. Μετά τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης Υπουργού ή την έκδοση της απόφασης προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας διακόπτονται οριστικά οι οικοδομικές εργασίες ή δεν χορηγείται η οικοδομική άδεια.

 

6. α) Για τις αιτήσεις με πλήρη μελέτη που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία μέχρι την 30-05-1994 σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκονται και αφορούν την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ή αυτές που θα υποβληθούν, εφόσον μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είχαν υποβάλει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη για συνηγορία πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης κτιρίου με τουριστική χρήση, μπορεί να εκδοθεί απόφαση έγκρισης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ότι δεν βλάπτεται το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον και ότι συντρέχουν τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3 της ενότητας Α του άρθρου 197. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την έκδοση απόφασης προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας στις περιπτώσεις ωφελούμενων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός ζωνών αγοράς συντελεστή. Στις περιπτώσεις αυτές αντί του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

β) Για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων Υπουργού ή προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

 

α)α. Για κτίρια κατοικίας η αύξηση του ισχύοντα συντελεστή δόμησης, λόγω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, δεν μπορεί να υπερβεί το 50 % για συντελεστή δόμησης μέχρι και 0,8 και το 30 % για συντελεστή δόμησης πάνω από 0,8. Ο συνολικός συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβεί το 2.4.

 

β)β. Για ειδικά κτίρια η αύξηση του ισχύοντα ή του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιήθηκε νόμιμα λόγω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, δεν μπορεί να υπερβεί το 100 % για το τμήμα του συντελεστή δόμησης μέχρι και 0.8, το 70 % για το τμήμα του συντελεστή δόμησης πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 50 % για το πάνω από 1,2. Ο συνολικός συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβεί το 3.

 

γ)γ. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ορίων του ιδεατού στερεού της παραγράφου 6 του άρθρου 250 και του ισχύοντος ποσοστού κάλυψης του ακινήτου.

 

δ)δ. Κατά την πραγματοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης μπορεί να αυξηθεί το ισχύον ύψος της περιοχής το πολύ κατά 3,30 m, εάν το ύψος καθορίζεται από ειδικές διατάξεις. Εάν το ύψος της περιοχής του ωφελούμενου ακινήτου προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 250 το πραγματοποιούμενο ύψος, λόγω μεταφοράς συντελεστή δόμησης, δεν μπορεί να υπερβεί αυτό που προκύπτει από το συνολικό συντελεστή δόμησης του ακινήτου.

 

γ) Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αγοράς συντελεστή δεν ισχύουν οι περιορισμοί α)α και β)β αλλά εφαρμόζονται αντίστοιχα τα όρια αύξησης του συντελεστή που προβλέπονται από το διάταγμα έγκρισης της ζώνης αγοράς συντελεστή.

 

δ) Προεδρικά διατάγματα, που εκδόθηκαν για πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, με χρησιμοποίηση των μειωτικών συντελεστών του εντύπου 3 του Υπουργείου Οικονομικών, για τον καθορισμό αξίας γης με αντικειμενικά κριτήρια, μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για την έκδοση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης υπέρ των δικαιούχων του βαρυνόμενου ακινήτου, για τις επιπλέον επιφάνειες που έχουν μεταφερθεί λόγω εφαρμογής των παραπάνω μειωτικών συντελεστών.

 

7. Κατά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου για την εκτίμηση των ακινήτων (βαρυνόμενων και ωφελούμενων) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 211:

 

α) για τις περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται οι πίνακες της απόφασης 1007982/31/40013/21-01-1993 (ΦΕΚ 13/Β/1993) του Υπουργού Οικονομικών,

 

β ) για τις υπόλοιπες περιοχές λαμβάνεται υπόψη η τελευταία μετά την 21-01-1993 εκτίμηση ακινήτου που έχει γίνει από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

 

8. Διατάγματα για πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εκδόθηκαν πριν από την 12-04-1995 μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, εφόσον η τροποποίηση δεν αφορά αύξηση των εγκεκριμένων συνολικού συντελεστή δόμησης, ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου και μέγιστου ύψους κτιρίου.

 

9. Οι διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία 2 ετών από την 12-04-1995.

 

10. Επιτρέπεται να εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια για την αποπεράτωση κτιρίου του οποίου έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός με άδεια που είχε εκδοθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις, κατά το σύστημα της μεταφοράς συντελεστής δόμησης πριν από την 30-05-1994 και η άδεια αυτή καθώς και οι συναφείς διοικητικές πράξεις έπαψαν οπωσδήποτε να ισχύουν.

 

Η νέα οικοδομική άδεια χορηγείται με τις προβλέψεις της μελέτης της αρχικής άδειας οικοδομής μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για το ωφελούμενο ακίνητο συντρέχουν τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3 της ενότητας Α του άρθρου 197.

 

Κατά της απόφασης της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της ένσταση στην αρμόδια δευτεροβάθμια Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου από πολίτη ή τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή του οποίου ανεγείρεται το κρινόμενο κτίριο.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.