Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 305

Άρθρο 305: Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 47 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

1. Υπόχρεοι για αποζημίωση των ζημιούμενων ιδιοκτητών, από τη μεταβολή που συνεπάγεται στην αξία των ακινήτων η κατά τα παραπάνω τακτοποίηση και προσκύρωση οικοπέδων, είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που ωφελήθηκαν από αυτή την τακτοποίηση και προσκύρωση.

 

2. Προς κανονισμό των παραπάνω αποζημιώσεων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας που βρίσκονται τα ακίνητα, με αντίγραφο της κυρωμένης από τον νομάρχη πράξης. Το μονομελές πρωτοδικείο ορίζει προσωρινά τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, όπως ισχύει.

 

3. Εάν μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στην κυρωτική της πράξης τακτοποίησης απόφαση του νομάρχη, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους 3 μήνες και για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή τους 5 μήνες, από την κοινοποίηση της κατά την παραγράφου 3 του άρθρου 277 πρόσκλησης, κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν ζητήσει από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο τον προσωρινό καθορισμό της κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης, θεωρείται ότι αυτός αποδέχεται ότι δεν υπέστη καμία ζημία από την τακτοποίηση ή την προσκύρωση.

 

4. Για την κατάθεση της προσωρινής αποζημίωσης που ορίστηκε από το μονομελές πρωτοδικείο και την κατάληψη του τακτοποιηθέντος ή προσκυρωθέντος ακινήτου ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971. Εάν περάσει άπρακτη η κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία, η κατάληψη των ακινήτων ενεργείται οκτώ ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής χωρίς καμία διατύπωση. Μετά την κατάθεση της αποζημίωσης ή την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας ο ιδιοκτήτης οφείλει, πριν από την κατάληψη τακτοποιηθέντος ή προσκυρωθέντος, να προβεί στη μεταγραφή της μεταβολής που έγινε με την τακτοποίηση ή την προσκύρωση στην ιδιοκτησία του, με τη σημείωση της κατά τα παραπάνω σχετικής πράξης και της απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου στα βιβλία μεταγραφών. Εάν παραλειφθεί αυτή η διαδικασία, η τακτοποίηση ή προσκύρωση δεν έχει καμία ισχύ. Η παραπάνω μεταγραφή, κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο ο νομάρχης, εκτελείται και αυτεπάγγελτα από το φύλακα των μεταγραφών μετά από κοινοποίηση σ' αυτόν των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία.

 

5. Τα υφιστάμενα βάρη και περιορισμοί κυριότητας υπέρ τρίτων επί του οικοπέδου που πρέπει να τακτοποιηθεί μετατρέπονται, από την κατά τα παραπάνω κατάθεση της αποζημίωσης ή την άπρακτη παρέλευση της κατά την παράγραφο 3 προθεσμίας, σε προσωπική αγωγή κατά του ιδιοκτήτη του υπόψη οικοπέδου, για αποζημίωση του δικαιούχου για το βάρος ή τον περιορισμό. Από αυτά εξαιρούνται τα υποθηκικά δικαιώματα υπέρ τρίτων, τα οποία μεταφέρονται αυτοδίκαια και με την ίδια τάξη στο τακτοποιηθέν οικόπεδο και ο φύλακας των μεταγραφών οφείλει να κάνει αυτεπάγγελτα τις σχετικές σημειώσεις κατά τη μεταγραφή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

6. Τα προσκυρωθέντα οικόπεδα περιέρχονται στο νέο κύριο ελεύθερα από οποιαδήποτε βάρη και περιορισμούς κυριότητας υπέρ τρίτων. Κάθε τέτοιο εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτών μετατρέπεται από την κατάθεση της αποζημίωσης ή την παρέλευση της κατά την παράγραφο 3 προθεσμίας, σε αξίωση επί του ποσού της αποζημίωσης, κατά τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, στην πρώτη περίπτωση, ή σε προσωπική απαίτηση κατά του προηγούμενου ιδιοκτήτη, στη δεύτερη.

 

7. Οι δικαστικές αποφάσεις δεν μπορούν να τροποποιούν την πράξη που κυρώθηκε από το νομάρχη ως προς την τακτοποίηση ή προσκύρωση των οικοπέδων που καθορίστηκε με αυτή. Κάθε τυχόν απαίτηση ιδιοκτήτη ακινήτου, για τα μέχρι την τακτοποίηση ή προσκύρωση όρια αυτού, μετά την κύρωση της τακτοποίησης ή προσκύρωσης μετατρέπεται αυτοδίκαια σε χρηματική απαίτηση.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.