Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 331

Άρθρο 331: Οικοδομική άδεια - Απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοσή της


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 53 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 1 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969, άρθρο 9 παράγραφος 7 του νόμου 1512/1985, άρθρο 24Α παράγραφος 5 εδάφιο ε του νόμου [Ν] 2075/1992, άρθρο 41 παράγραφος 2 του νόμου 2145/1993, άρθρα 3 και 8 παράγραφος 1 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 2 παράγραφος 8 του νόμου 2308/1995)

 

1. Η οικοδομική άδεια παρέχεται με τον όρο τήρησης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και εκτέλεσης του έργου βάσει της εγκεκριμένης από την αρμόδια υπηρεσία μελέτης. Δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 περίπτωση β του άρθρου 246 ή για έργα που παρουσιάζουν απλότητα εκτέλεσης.

 

2. Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτούνται τα ακόλουθα σχέδια και δικαιολογητικά:

 

α) αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος έντυπα με τις δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης (μελέτης - επίβλεψης), φύλλο ελέγχου, ειδικό έντυπο προϋπολογισμού.

 

β) τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

γ) αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

δ) στατική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

 

ε) μελέτη θερμομόνωσης.

 

στ) μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

 

ζ) μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

 

η) μελέτη παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

 

θ) μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

 

ι) μελέτη αερίων καυσίμων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

 

ι)α) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

ι)β) τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου.

 

ι)γ) αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή μηχανικού.

 

ι)δ) συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 310 και μεταγραφή της ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

 

ι)ε) αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παραγράφου 2 του άρθρου 327.

 

3. Η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με τις μελέτες και δικαιολογητικά των εδαφίων α, β, γ, η, ι)γ και ι)ε της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και τα δικαιολογητικά των εδαφίων ι)α και ι)β όπου απαιτούνται. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί. Οι υπόλοιπες μελέτες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μπορεί να υποβληθούν και μετά την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 8 του άρθρου 333.

 

4. Ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν κάθε φορά.

 

5. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητεί, όταν κρίνει αναγκαίο, την προσαγωγή των τίτλων ιδιοκτησίας του οικοπέδου, στο οποίο θα εκτελεστούν τα έργα, καθώς και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο διασαφηνιστικό των ορίων και γενικά της κατάστασης αυτού.

 

6. Οι οικοδομικές άδειες υπόκεινται στα τέλη που προβλέπονται από ειδικές σχετικές διατάξεις.

 

7. Ειδικά για την τοποθέτηση οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και δομικών κατασκευών της παραγράφου 2 του άρθρου 255 δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών;

 

α. Αίτηση ενδιαφερομένου.

 

β. Δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των μελετών και επιβλέψεων του έργου.

 

γ. Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο από σαφές οδοιπορικό, όπου απαιτείται και διάγραμμα κάλυψης.

 

δ. Σχηματική τομή του κτιρίου με υψόμετρα, σε κλίμακα 1:200 και κάτοψη δώματος ή χώρου του κτιρίου σε κλίμακα 1:50, όπου απαιτείται.

 

ε. Σχέδια του οικίσκου σε κλίμακα 1:50 και σε πρόσφορη κατά περίπτωση κλίμακα της δομικής κατασκευής πάνω στην οποία τοποθετείται η κεραία, εγκεκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

στ. Στατική μελέτη του οικίσκου και της δομικής κατασκευής, πάνω στην οποία τοποθετούνται οι κεραίες, με δήλωση αντοχής δύο πολιτικών μηχανικών, στις περιπτώσεις κατασκευής τους σε υφιστάμενο κτίριο, ή μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου, όταν απαιτείται.

 

ζ. Φωτογραφία της κύριας όψης του υφιστάμενου κτιρίου.

 

η. Οι εγκρίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 274, όπου απαιτείται.

 

θ. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, ότι το κτίριο πάνω ή μέσα στο οποίο τοποθετούνται οι εγκαταστάσεις υφίσταται νομίμως.

 

ι. Προϋπολογισμό του έργου και σημειώματα πληρωμής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών.

 

8. Σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή εντάσσονται σε εγκεκριμένο σχέδιο με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και οι υποχρεώσεις για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας έχουν καταβληθεί για λογαριασμό του υπόχρεου από το Δημόσιο, το δήμο ή την κοινότητα ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας στον υπόχρεο ιδιοκτήτη πριν βεβαιωθούν από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο δημόσιο ταμείο οι οφειλές του για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας και πριν να έχει καταβάλει τις δόσεις που οφείλει μέχρι το χρόνο χορήγησης της άδειας.

 

Σε περιοχές που εντάσσονται σε εγκεκριμένο σχέδιο με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 δεν επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας στον υπόχρεο ιδιοκτήτη πριν να βεβαιωθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο δημόσιο ταμείο η οφειλή του για εισφορά σε χρήμα και πριν να έχει καταβάλει τουλάχιστον τις δόσεις που οφείλονται μέχρι το χρόνο χορήγησης της άδειας καθώς και πριν να υποβάλει τα στοιχεία της παραγράφου 5 περίπτωση α)2 του άρθρου 48.

 

9. Σε περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση σε περίπτωση παράλειψης υποβολής της δήλωσης του άρθρου 2 παράγραφος 1 του νόμου 2308/1995 απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.