Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 337

Άρθρο 337: Σύνδεση οικοδομών με τα δίκτυα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως και 6 του νόμου 1512/1985, άρθρο 24Α παράγραφος 5 εδάφιο στ. του νόμου [Ν] 2075/1992, άρθρο 41 παράγραφος 2 του νόμου 2145/1993, άρθρο 3 παράγραφοι 19, 20 και 21 του νόμου 2242/1994)

 

1. Απαγορεύεται η σύνδεση κτισμάτων και εγκαταστάσεων, για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια, με κάθε είδους δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αν δεν προσκομιστεί στους αρμόδιους φορείς αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, επικυρωμένο από την αρχή που το χορήγησε.

 

2. Η οριστική σύνδεση των κτιρίων με τα παραπάνω. δίκτυα πραγματοποιείται αφού γίνει η αυτοψία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 335 και διαπιστωθεί ότι η οικοδομή κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες. Στις περιπτώσεις αυτές το αντίγραφο, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να φέρει την τελική θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

 

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει στις περιπτώσεις κτισμάτων ή κατασκευών:

 

α. που κατασκευάστηκαν πριν από την 30-11-1955 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1955).

 

β. που νομιμοποιούνται ή εξαιρούνται από την κατεδάφιση με οποιονδήποτε τρόπο.

 

γ. που έχουν υπαχθεί στο νόμο 720/1977.

 

δ. για τα οποία έχουν υποβληθεί δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στους αρμόδιους φορείς παροχών για τη σύνδεση με τα δίκτυα των κτισμάτων της προηγούμενης παραγράφου, τα δικαιολογητικά σε περιπτώσεις σύνδεσης αυτοτελών τμημάτων (διαμερισμάτων) μεγαλύτερων οικοδομών που δεν έχουν αποπερατωθεί στο σύνολό τους και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

5. Οι υπάλληλοι των οργανισμών ή εταιρειών παροχής, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πέραν της πειθαρχικής τους ευθύνης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις 1 έτους και με χρηματική ποινή από 500.000 δραχμές μέχρι 5.000.000 δραχμές.

 

6. Στους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων και στους υπαλλήλους των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις σχετικά με την ύπαρξη κτισμάτων πριν την 30-11-1955 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1955) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα παροχής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος.

 

7. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 255 με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται ύστερα από βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.