Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 339

Άρθρο 339: Προσόντα επιβλεπόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 57 και 58 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, είναι δυνατό το δικαίωμα της άσκησης επίβλεψης στα εκτελούμενα έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, ανάλογα με την πόλη, την κώμη κ.λ.π. όπου αυτά γίνονται και το είδος και την αξία αυτών, να χορηγείται μόνο σε αυτούς που κατέχουν τουλάχιστον πιστοποιητικό ανώτερης τεχνικής μόρφωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο σε μηχανικούς, γενικά, και σε αρχιτέκτονες διπλωματούχους ανώτατων τεχνικών σχολών, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν απεριόριστα το δικαίωμα αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι δυνατό επίσης και σε όσες ακόμη περιπτώσεις δεν επιβάλλονται οι παραπάνω περιορισμοί. να αποκλείεται εντελώς η άσκηση της επίβλεψης στα εκτελούμενα έργα από πρόσωπα που δεν κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο ορισμένης κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης ή δεν έχουν ορισμένες στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις και επαρκή ειδική πείρα για τα έργα αυτά.

 

Με τα ίδια διατάγματα ρυθμίζονται τα σχετικά με το είδος της εκάστοτε απαιτούμενης ανώτερης τεχνικής μόρφωσης και των πιστοποιητικών αυτής για τους μη κατέχοντες δίπλωμα ανώτατης τεχνικής σχολής μηχανικούς γενικά και αρχιτέκτονες, τα σχετικά με τα αναγκαία πτυχία της μέσης και κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης και των στοιχειωδών τεχνικών γνώσεων και πείρας.

 

2. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τη σύνταξη των μελετών που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας καθώς και για τις κάθε είδους τοπογραφικές και κτηματογραφικές εργασίες που απαιτούνται για τη σύνταξη των σχεδίων πόλεων και γενικά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, καθώς επίσης και για την ίδια τη μελέτη των σχεδίων πόλεων.

 

3. Ο εκτελών τα έργα υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και αποκλείεται η σύνταξη της μελέτης και η ανάληψη της επίβλεψης αυτής από τον ίδιο, εφόσον αυτός στερείται των προσόντων που ορίσθηκαν για την ανάληψη αυτή.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα σχετικά με τον έλεγχο των προσόντων που ορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους και την ταυτότητα των αναλαμβανόντων τη μελέτη και την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα.

 

5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά που παρέχουν το δικαίωμα μελέτης και επίβλεψης ορισμένων έργων σε όσους κρίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω ότι έχουν τα σχετικά προσόντα χωρίς να κατέχουν επιστημονικούς τίτλους. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται ύστερα από προηγούμενη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως προς τη μελέτη και την επίβλεψη των έργων.

 

6. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, μπορεί να αφαιρεί προσωρινά ή και οριστικά, το αναγνωριζόμενο δικαίωμα μελέτης και επίβλεψης εκτέλεσης των έργων στους μη κατέχοντες δίπλωμα ανώτατης τεχνικής σχολής ή πιστοποιητικό ανώτερης τεχνικής μόρφωσης και πτυχίο μέσης και κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, εάν αποδεικνύεται ότι αυτοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.