Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 340

Άρθρο 340: Αμοιβές μηχανικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953, άρθρο 16 του νόμου 1349/1983, άρθρο 3 παράγραφος 11 του νόμου 2242/1994, άρθρο 15 παράγραφος 3 του νόμου 2308/1995)

 

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ρυθμίζονται τα ελάχιστα όρια της πληρωτέας για κάθε περίπτωση από τους εργοδότες αμοιβής στους διπλωματούχους ανώτατων σχολών μηχανικούς γενικά και αρχιτέκτονες, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και σε αυτούς που ασκούν τα επαγγέλματα αυτά, βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, εν όλω ή εν μέρει, που εκπονούν μελέτες οποιωνδήποτε έργων και σε αυτούς που αναλαμβάνουν την εφαρμογή των μελετών και την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων αυτών. Μεταξύ των έργων αυτών συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προβλεπόμενα από το παρόν κωδικοποιητικό διάταγμα, σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και οι κτηματογραφικές εργασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 349, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

 

2. Ο παραπάνω κανονισμός των αμοιβών αναφέρεται στη μελέτη, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και παραλαβή κάθε είδους έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και σε κάθε είδους τεχνικές γενικά εργασίες και υπηρεσίες, σχεδιαγράμματα, καταμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες κ.τ.λ. ή αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτούς που μετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στους κριτές αυτών.

 

3. Τα παραπάνω ελάχιστα όρια αμοιβών αποτελούν την κατώτερη υποχρεωτική διατίμηση για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

4. Ο κανονισμός των αμοιβών για μελέτες κ.τ.λ. έργων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνεται με αποφάσεις που εκδίδονται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να οριστεί αμοιβή κατώτερη (όχι όμως ανώτερη) από αυτές που ισχύουν για τα ιδιωτικά έργα.

 

5. Από την παραπάνω αμοιβή μελέτης παρακρατείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ποσοστό 8% που διατίθεται για την εθελοντική έξοδο από το επάγγελμα αυτών που δεν είναι διπλωματούχοι ανώτατων σχολών και αποδεδειγμένα ασκούν κατά τα παραπάνω σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου το τεχνικό επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα, σύμφωνα με τα οριζόμενα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ποσοστό μέχρι 2% κρατείται επίσης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τις κάθε είδους σχετικές δαπάνες του. Το υπόλοιπο της αμοιβής της μελέτης καταβάλλεται, συνολικά ή τμηματικά, στο δικαιούχο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή από τον από αυτό εξουσιοδοτούμενο, μετά την έγκριση της μελέτης από την οικεία αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο.

 

6. Η υποκατάσταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στα δικαιώματα από αμοιβές μελετών αυτών που ασκούν εν όλω ή εν μέρει το επάγγελμα του μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού δ/των, επεκτείνεται και στις αμοιβές επιβλέψεων.

 

7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην τμηματική είσπραξη των αμοιβών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την απόδοση αυτών στους δικαιούχους, στην παρακράτηση ή κατά περίπτωση στην είσπραξη των δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μέχρι 2%, στην ενώπιον των δικαστηρίων υποκατάσταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και γενικά κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

8. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης κατάθεσης των αμοιβών μελετών ή επιβλέψεων από τον εργοδότη μπορεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να επιδιώξει δικαστικά την είσπραξη της οφειλόμενης αμοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή της εταιρείας εκπόνησης τεχνικών μελετών ή των κάθε φορά συνιστώμενων γραφείων ή συμπραττόντων γραφείων εκπόνησης τεχνικών μελετών, στην οποία θα προσδιορίζεται και το σύνολο της δικαιούμενης αμοιβής.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.